Found: 673  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จอมจารชน" = World famous spies / โดย : ปัตตะ มหา พีระ บุญจริง, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพีระ บุญจริง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย [ผู้จัดจำหน่าย], [2549].
เลขเรียกUB270 .ป63 2549,923.5 พ796จ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อยากลืมกลับจำ" / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และณัฐพล ใจจริง.
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2561
เลขเรียกCT1548.จ64 จ559 2561,923.5593 ภ4173อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อยากลืมกลับจำ" สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน ...
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.
เลขเรียกCT1548.จ64 ภ74 2561,920.72 ภ678อ 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.ท.หญิง ลัดดา แทมมี่ ส.ส.คนไทยในสภาอเมริกา / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
เลขเรียก923.2 บ426พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลหญิงในยุคศตวรรษที่ 20 / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556.
เลขเรียก923.2 ด194ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลหญิงในยุคศตวรรษที่ 20 = 10 Female heads of state and government leader...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2557]
เลขเรียก920.72 ด172ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง : บนเส้นทางชีวิตบรรณาธิการของ คุณย่าบ.ก. / ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
เลขเรียกPN5449.ท9 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก = Princess prem Purachatra eminent personalit...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558
เลขเรียก923.6593 ห144
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี อนุสรณ์สาร อาจารย์นิลรัตร์ บรรณสิทธิ์วรญาณน์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 100 ปี อนุสรณ์สาร
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ 100 ปี อนุสรณ์สาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนตรัยการพิมพ์, 2540
เลขเรียก923.7 ร965ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยอดหญิงจีน / ไช่จั๋วจือ ; หลูเหยียนกวง, ภาพประกอบ ; ปานชีวา บุตราช, แปล.
ชื่อผู้แต่งไช่, จั๋วจือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกHQ1768 ช841ห 2554,920.7251 ช92ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยอดหญิงจีน / ไช่ จั๋ว-จือ เขียน ; หลูเหยียนกวง วาดภาพประกอบ ; ปานชีวา บุตราช แปล.
ชื่อผู้แต่งไช่, จั๋ว-จือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.
เลขเรียกHQ1767.5.A3 ช9ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยอดหญิงแห่งประวัติศาสตร์จีน = 100 celebrated Chinese women / Chi Zhuozai เขียน ; กนกพร นุ่นทอง...
ชื่อผู้แต่งชิ, ซูโอชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540.
เลขเรียก920.72 ช539ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยอดหญิงแห่งประวัติศาสตร์จีน = 100 Celebrated Chinese Women / Zhuozhi Chi.
ชื่อผู้แต่งChi zhuozhi.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540.
เลขเรียก920.72 ช419ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รัฐบุรุษและสตรีคนสำคัญของโลก / โดย อ. ประมวลวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2505-2508.
เลขเรียกCT203.ท9 อ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา