Found: 120  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระป่า" : ปรัชญาธรรมของพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตและปรัชญาธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมก...
ชื่อผู้แต่งจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกBQ6140 จ623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗: ชีวิตและการทำงาน / พินิจ ลาภธนานนท์
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกBQ4570.S6 พ686ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ครูบาเมืองเหนือ / สุทธิโรจน์ ติฐาปนโชติวัฒนะ, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีวาย พริ้นติ้ง, 2556
เลขเรียก294.363 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกนฺตสีลมหาเถรานุสรณ์ / พระครูอุบลคณาภรณ์
ชื่อผู้แต่งพระครูอุบลคณาภรณ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : เจ้าอาวาสวัดเลียบ, 2554.
เลขเรียกBQ4865 ก388 2554,922.943 ส84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน : รายงานผลกา...
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก294.33783 พ685ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคณะสงฆ์ภาค 6 / คณะผู้จัดทำ, พระราชปัญญาภรณ์, พระครูศรีรัตนากร, พระมหาวิเชียร อภิปญฺโญ
ชื่อผู้แต่งพระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์ภาค 6, 2550.
เลขเรียก294.384 พ374ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตภาคเหนือตอน...
ชื่อผู้แต่งโกศล เพียสา
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกBQ5275.T5 ก961ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงค์ ภาค 6 = Political participation of monks in ...
ชื่อผู้แต่งพระวัชรพงษ์ ดวงเมือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 294.365 พ17117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวมคณะสงฆ์อีสานเข้ากับคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2468 / โดย กิติรัตน์ สีหบัณห์.
ชื่อผู้แต่งกิติรัตน์ สีหบัณห์, 2508-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในมณฑลอีสาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สมปอง คำมุงคุล = Education in ...
ชื่อผู้แต่งสมปอง คำมุงคุล
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์วรรณกรรมบทซอประวัติพระสงฆ์ในล้านนา = Creation of Lanna verse "Sor" on monk's biography ...
ชื่อผู้แต่งพระจรินทร์ อินศวร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 895.911 พ17112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการครูบาขาวปีกับกะเหรี่ยงโปว์ในภาคเหนือของประเทศไทย / โดยขวัญชีวัน ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งขวัญชีวัน ศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2532]
เลขเรียกBQ960.ข6 ข56 2532
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีของโคราช เล่มที่ 3 / วิทยาลัยครูนครราชสีมา.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครราชสีมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์, 2525.
เลขเรียกDS568 น4ข52 2525,301.29593 น11ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญา : อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปี เเห่งความภาคภูมิใจ ปีที่ 9 ปีพุธศักราชปี 2557 / ปนัดดา โตคำนุช...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกDS589.N86 ข52 2557,ภน 306.095936 ร226ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา