Found: 98  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระป่า" : ปรัชญาธรรมของพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตและปรัชญาธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมก...
ชื่อผู้แต่งจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกBQ6140 จ623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ. 2546-2547: ชีวิตและการทำงาน / พินิจ ลาภธนานนท์.
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBQ5899.T56N7 พ66 2550,294.363 พ73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗: ชีวิตและการทำงาน / พินิจ ลาภธนานนท์
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกBQ4570.S6 พ686ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ครูบาเมืองเหนือ / สุทธิโรจน์ ติฐาปนโชติวัฒนะ, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีวาย พริ้นติ้ง, 2556
เลขเรียก294.363
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกนฺตสีลมหาเถรานุสรณ์ / พระครูอุบลคณาภรณ์
ชื่อผู้แต่งพระครูอุบลคณาภรณ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : เจ้าอาวาสวัดเลียบ, 2554.
เลขเรียก922.943 ส84ก,BQ4865 ก388 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน : รายงานผลกา...
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก294.33783
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคณะสงฆ์ภาค 6 / คณะผู้จัดทำ, พระราชปัญญาภรณ์, พระครูศรีรัตนากร, พระมหาวิเชียร อภิปญฺโญ
ชื่อผู้แต่งพระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์ภาค 6, 2550.
เลขเรียก294.384 พ374ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตภาคเหนือตอน...
ชื่อผู้แต่งโกศล เพียสา
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกBQ5275.T5 ก961ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงค์ ภาค 6 = Political participation of monks in ...
ชื่อผู้แต่งพระวัชรพงษ์ ดวงเมือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 294.365 พ17117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวมคณะสงฆ์อีสานเข้ากับคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2468 / โดย กิติรัตน์ สีหบัณห์.
ชื่อผู้แต่งกิติรัตน์ สีหบัณห์, 2508-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์วรรณกรรมบทซอประวัติพระสงฆ์ในล้านนา = Creation of Lanna verse "Sor" on monk''s biography...
ชื่อผู้แต่งพระจรินทร์ อินศวร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 895.911 พ17112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการครูบาขาวปีกับกะเหรี่ยงโปว์ในภาคเหนือของประเทศไทย / โดยขวัญชีวัน ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งขวัญชีวัน ศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2532]
เลขเรียกBQ960.ข6 ข56 2532
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครรูบาคติใหม่ : แต่งองค์ทรงเครื่อง พุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล / ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว.
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ ดวงแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียกBQ988 ณ336 2562,294.361 ณ336ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูบาคติใหม่ : แต่งองค์ทรงเครื่อง พุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล / ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ ดวงแก้ว, ผู้แต่ง
เลขเรียก294.361 ณ336ค 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูบาศรีวิชัย "ตนบุญ" แห่งล้านนา (พ.ศ. 2421-2481) / โสภา ชานะมูล
ชื่อผู้แต่งโสภา ชานะมูล
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกBQ960.ค5 ส94 2534,92 พ394สภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา