Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกBQ4570.M4 ก64 2559,613 ส691ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน / รัชนี จันทร์เกษ.
ชื่อผู้แต่งรัชนี จันทร์เกษ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551.
เลขเรียกR729.5.R87 ร62 2551,WB327 ร6ก 2551,610.9593 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัดที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์สูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Deve...
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ ด่านกลาง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียก294.361 ภ435ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการ ของ พระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียก294.3161 ก522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการ ของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการ ของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557
เลขเรียกวจ 613.2 ก522 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการ ของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย :...
ชื่อผู้แต่งจงจิตร อังคทะวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกWY 20.5 จ12ก 2557,ส.ร. 294.3161 จ122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ที่ปรากฎในพระไตรปิ...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ).
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก294.36 พ335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก613 ม193ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติพระอาพาธและรักษาสุขภาพ / วัฒนา วัฒนาภา, วรนุช ตั้งเจริญเสถียร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562.
เลขเรียกBQ4570.M4 ค695 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตอบ ดร.มาร์ติน : พุทธวินัย ถึง ภิกษุณี / พระพรหมคุณาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2554
เลขเรียก294.3657 พ1711ต 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับสมบูรณ์ + 5 ปี/ ฝ่ายวิชการสูตรไพศาล ; อพิชญา จอมมาลา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชการสูตรไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2561
เลขเรียกBQ4570.M4 ธ343 2561,294.3186 ฝ211ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา