Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบและคติความเชื่อของประเพณีการสร้างปราสาทศพพระสงฆ์ในรามัญนิกายในอำเภอพระประแดง จังหวัดสม...
ชื่อผู้แต่งศศธร ไวทย์เลิศศักดิ์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราชสมัยรัตนโกสินทร์ / วัดบวรนิเวศวิหา
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกBQ843 �312,294.31388 ว416ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) / บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559.
เลขเรียกBQ5025 จ131จ,393.909593 จ131 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๕๑ รูป ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์: เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพร...
ชื่อผู้แต่งพระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียกBQ5220 จ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณสังวรานุสรณ์ / คณะบรรณาธิการ พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ), พระมหานายก (สังฆ์ อาภสฺสโร), พระกฤษณะ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558.
เลขเรียกBQ940.จ6 ญ63 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ / วัดเกษรศรีคุณ (วัดป่าบ้านตาด)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2554.
เลขเรียกBQ976 ญ241,อ 294.363 ว416ญ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมะประดับใจ / พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาละพิมพการ, 2558.
เลขเรียกBQ4190 ส243ธ,294.3144 ญ242ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกหัสดีลิงค์ / ประทับใจ สิกขา.
ชื่อผู้แต่งประทับใจ สิกขา.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียกGT3278 ป274น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกการสัมมนา พระสงฆ์กับการประยุกต์ศาสนากิจให้สมสมัย / จัดโดย คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยุววิทยา, 2528.
เลขเรียกBQ5155 ค31
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกของศุภาสินี, วาทแห่งวาสน์ / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงทองการพิมพ์, 2521.
เลขเรียก294.38 ส16บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระครูประสานสังฆกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนา เล่ม 1 / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2558
เลขเรียกBQ4138.T5 พ46 2558,294.304 ส243พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบุรเขตต์คณาจารย์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพรส มีเดีย, 2546.
เลขเรียกBQ992 .บ64 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพิธีธรรมการสวดทำนองหลวง / พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ ผศ. (สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่)
ชื่อผู้แต่งพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ ผศ. (สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณาชวิทยา, 2551.
เลขเรียกBQ5020 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช ตุลาคม-พฤศจิกายน 2499.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2511.
เลขเรียก92 ภ416พ 2511
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา