Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 17 / สยาม ภัทรานุประวัติ...[และคนอื่น ๆ], บรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกDS562 ห159 ล.17 2555,959.3 ห32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ : ผู้นำสังคมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย / จัดโด...
ชื่อผู้แต่งการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ : ผู้นำสังคมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย (2538 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกJQ1742 .ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ : ผู้นำสังคมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย / จัดโด...
ชื่อผู้แต่งการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ : ผู้นำสังคมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย (2536 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกJQ1742 .ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ. 2477-2484 / คนึงนิตย์ จันทบุตร.
ชื่อผู้แต่งคนึงนิตย์ จันทบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.
เลขเรียก294.3186 ค153ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ. 2477-2484 / คนึงนิต จันทบุตร
ชื่อผู้แต่งคนึงนิต จันทบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538
เลขเรียก294.366 /b ค15ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวขอยุวสงฆ์ไทย รุ่นแรกพ.ศ.2477-2484.
ชื่อผู้แต่งคนึงนิตย์ จันทบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.
เลขเรียก294.36 ค1531ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะสงฆ์รามัญในประเทศไทย / สุเชาวน์ พลอยชุม.
ชื่อผู้แต่งสุเชาวน์ พลอยชุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกBQ843 .ส72 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายกฎหมายคณะสงฆ์ / โดย ปลื้ม โชติษฐยางกูร.
ชื่อผู้แต่งปลื้ม โชติษฐยางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBQ6140 ป48,294.366 ป17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายกฎหมายคณะสงฆ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, [2524].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานคณะสงฆ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2514.
เลขเรียกBQ6140 .ด66 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานคณะสงฆ์ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์พระนคร : วัชรินทร์การพิมพ์, 2513.
เลขเรียกBQ6140 .ด66 2513,294.309
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานคณะสงฆ์ และตำนานพระปริตร / สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517
เลขเรียก294.36 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานคณะสงฆ์.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466.
เลขเรียกBQ6140 .ด66 2466,294.309
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา