Found: 469  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ศุภสวัสดิ์ 23 สิงหาคม 2543.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลูกหลาน มจ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543.
เลขเรียกDS585 ห3 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 ไมล์ของข้าพเจ้า / เลื่อน ศราภัยวานิช.
ชื่อผู้แต่งศราภัยพิพัฒน์ น.อ. พระยา 2432-2511.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศราภัย, 2512.
เลขเรียกG149 ศ4ห 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 ไมล์ของข้าพเจ้า / โดย เลื่อน ศราภัยวานิช (พระยาศราภัยพิพัฒ).
ชื่อผู้แต่งศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช) พระยา.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : มิตรนราการพิมพ์, 2512.
เลขเรียกDS598.S7 ศ46,915.95 ศ172ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง116 วีรไทย : วีรชนผู้กล้าที่เสียชีวิตในการรบเมื่อ 8 ธันวาคม 2484 ในมหาสงครามเอเชียบูรพา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554].
เลขเรียกD731 .ห36 2554
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2488 ครูอีสานกู้ชาติ / นิยม รักษาขันธ์
ชื่อผู้แต่งนิยม รักษาขันธ์
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2543
เลขเรียกD802.T5 น64 2543,959.38 น36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2488 ครูอีสานกู้ชาติ / นิยม รักาาขันธ์
ชื่อผู้แต่งนิยม รักาาขันธ์
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฎสกลนคร, 2543
เลขเรียก940.53 น36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2488 ครูอีสานกู้ชาติ / [เรียบเรียงโดย นิยม รักษาขันธ์]
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2543.
เลขเรียกDS584.7 ส52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปีคณะอักษรศาสตร์ มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกLG395.ท9ศ6 อ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ครอง จันดาวงศ์ : จากหลักประหารสืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544.
เลขเรียกCT1548.ค45 ส67 2544,324.092 พ532ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษการต่างประเทศของไทย : จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ / ชัยโชค จุลศิริวงศ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2536.
เลขเรียกJX1579.5 .ท24,351.01 ส215ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษการต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536].
เลขเรียกDS575 ส687 2536,327.593 ห529 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วีรไทย
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : กองทัพภาคที่ 4, 2534
เลขเรียก959.3 ห28ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี วีรไทย / กองทัพภาคที่ 4.
ชื่อผู้แต่งไทย. กองทัพบก. กองทัพภาคที่ 4.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทัพภาคที่ 4, 2534.
เลขเรียก959.383 ท96ห 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษรำลึก ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียก940.53593 จ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา