Found: 167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ศุภสวัสดิ์ 23 สิงหาคม 2543.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลูกหลาน มจ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543.
เลขเรียกDS585 ห3 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2488 ครูอีสานกู้ชาติ / นิยม รักษาขันธ์
ชื่อผู้แต่งนิยม รักษาขันธ์
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2543
เลขเรียกD802.T5 น64 2543,959.38 น36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2488 ครูอีสานกู้ชาติ / นิยม รักาาขันธ์
ชื่อผู้แต่งนิยม รักาาขันธ์
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฎสกลนคร, 2543
เลขเรียก940.53 น36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ครอง จันดาวงศ์ : จากหลักประหารสืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544.
เลขเรียกCT1548.ค45 ส67 2544,324.092 พ532ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก940.53593 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกD743 ภ7จ 2558,940.53593 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปีของดร.สวัสดิ์ ศรีสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องสมุดสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2532.
เลขเรียกDS585 จ688 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง71 ปี วันสันติภาพไทย: สันติ-ประชา-ทำ / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกJX1937 จ 2559,327.172 จ688จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกJZ5584.T5 จ688,327.172 จ688จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี วันสันติภาพไทย ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกD 754 .T5 จ54ก 2561,327.172 ว436 2561 22
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง74 ปี วันสันติภาพไทย : บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136 / ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน, เขีย...
ชื่อผู้แต่งศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน ม.จ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2562
เลขเรียกD802.ท9 ก1753 2562,940.53 ศ734จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIn memory of professor khunying Chintana Yossundara September 15, 1920-November 27, 2001.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545].
เลขเรียกDS584 อ745 2545,920.94 จ483อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย / สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2561.
เลขเรียกDS 585 ฟ17 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องX.O Group : เรื่องภายในขบวนการเสรีไทย / นายฉันทนา
ชื่อผู้แต่งนายฉันทนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เชษฐบุรุษ, 2522.
เลขเรียกDS585 น473ร 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา