Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLand, sea & air สุดยอดเครื่องจักรสงครามสามเหล่าทัพ / พารากอน บุ๊คส์ เขียน ; ชัยจักร ทวยุทธานนท์ แปล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560
เลขเรียกU800 .ล83 2560,355.8 ล946 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWar is a Racket สงครามเป็นเรื่องของคนรวย / Smedley D.Butler, เขียน ; Mr.lawrence10, แปล
ชื่อผู้แต่งบัทเลอร์, สเมดลีย์ ดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี.เจบุ๊คส์, 2562
เลขเรียก330.9 บ266ว 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWar is a Racket สงครามเป็นเรื่องของคนรวย / Smedley D.Butler, เขียน ; Mr.lawrence10, แปล
ชื่อผู้แต่งบัทเลอร์, สเมดลีย์ ดี. ผู้แต่ง
เลขเรียก330.9 บ266ว 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ : มิติทางประชากรเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และ อภิชาติ จำร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยสังคม, 2534.
เลขเรียกJA71 ค181 หมายเลข 147 2534,363.9 ค172 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงโลก : การเมืองและการทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง / สุรชาติ บำรุงสุข.
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557.
เลขเรียกUA10.5 ส7ค 2557,ส.ร. 320.9593 ส472ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีน-เมริกา : จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี ถึงสงครามเย็น 2.0 / อาร์ม ตั้งนิรันดร
ชื่อผู้แต่งอาร์ม ตั้งนิรันดร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562
เลขเรียกHF1414 .อ644 2562,382 อ646จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป้องกันตนเองจากการพัฒนาที่ทำลายล้าง : คู่มือเพื่อความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมฉบับ...
ชื่อผู้แต่งเคนจิ, ฟูกูดะ
พิมพลักษณ์โตเกียว, ญี่ปุ่น : โครงการเฝ้าระวังการพัฒนาแม่น้ำโขง (Mekong Watch) และ Friends of the Earth Japan, [2547]
เลขเรียกHG3328.J5 ค731,332.153 ค55ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ : เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง 2475 / ชัยธวัช...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2557.
เลขเรียกDS571 พ46 2557,352.5 พ349
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธพาณิชย์ = Commercialized Buddhism / โดย สงคราม สุเทพากุล.
ชื่อผู้แต่งสงคราม สุเทพากุล.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิคสัญญีแห่งกลียุค / ปรัชญ์ ปัณณกร ; ชาตรี ปานพงค์ษา, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งปรัชญ์ ปัณณกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บ้านหนังสือโกสินทร์, 2551.
เลขเรียกBF1785 ป429ม 2551,303.48 ป17ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธการตอแหลแห่งชาติ / กาหลิบ.
ชื่อผู้แต่งกาหลิบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน, 2550.
เลขเรียกDS575.35 ก65,320.9593 ก549ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อ การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย : (ครั้งที่ 1 : 2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกZ5055.T5 ก473 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่ / โดย ยุค ศรีอาริยะ [text]
ชื่อผู้แต่งยุค ศรีอาริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2546
เลขเรียกHM101 ย7ว 2546,303.4 ย41ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา