Found: 928  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2541?].
เลขเรียก610.73072 ย318 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องForesight research : โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ / โดยกลุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกT173.8 ฟ173,001.4 ฟ172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRIT ราชมงคลวิชาการ''42 : เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 16 ระหว่าง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
เลขเรียกT163.T5 ท592 2542,630.72 ส591ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการจัดการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Art Education) ของประเทศสหรัฐอเมริกา : รายงานกา...
ชื่อผู้แต่งธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2553.
เลขเรียกQ183.3.A1 ร861ก,379.73 ธ11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา / สาคร พรประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งสาคร พรประเสริฐ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกRB45 ส628 2557,RB145 ส628 2557,616.15 ส221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่งเพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า /...
ชื่อผู้แต่งอำพล จินดาวัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2543
เลขเรียกวจ 362.11 อ644ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเจตคติและค่านิยมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสต...
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2543]
เลขเรียกWY16 ก218 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการใช้สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [Text] สุกัญญา ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา นิมานันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
เลขเรียกLB1044.88 ส739,371.33 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา / โดย วราภรณ์ แป้นแจ้ง
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ แป้นแจ้ง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 ว464 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : รา...
ชื่อผู้แต่งสมชาย พัทธเสน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียก378.11 ส239กก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานก...
ชื่อผู้แต่งสมชาย พัทธเสน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก378.121 ส239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ...
ชื่อผู้แต่งปานเสก อาทรธุระสุข.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
เลขเรียก495.607 ป547ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, สิริพัชร์ เ...
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียกLG395.B3353 อ2451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับปริ...
ชื่อผู้แต่งนิธิดา อดิภัทรนันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 370.1523 น343
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา