Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย / บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553-.
เลขเรียกDS571 ห36 2553,959.3 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารีกอีสาน : พัฒนาการและที่ตั้งภูมิศาสตร์ = Old Isaan scripts : development and geography / สมชาย ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ลำดวน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
เลขเรียกส 495.9117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหง : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ / พิริยะ ไกรฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ไกรฤกษ์, 2485-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2532.
เลขเรียกDS577.2 .พ65,959.3 พ36จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกในจังหวัดเชียงราย / ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งศรีเลา เกษพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียก411.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารคลังข้อมูลจารึกล้านนา = Bulletin of the archive of Lan Na inscriptions / สถาบันวิจัยสังคม มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 25 -
เลขเรียกCN1221.ท9ห7 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรรชนีจารึกล้านนา ภาค 1 ชื่อและตำแหน่งบุคคล = Index to Lan Na Inscriptions Part 1 Persons and title...
ชื่อผู้แต่งเพนธ์, ฮันส์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกCN1221.ห7 พ73 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรรชนีจารึกล้านนา ภาค 1 ชื่อและตำแหน่งบุคคล = Index to Lan Na Inscriptions Part 1 Persons and title...
ชื่อผู้แต่งเพนธ์, ฮันส์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกCN1221.ห7 พ73 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัย / นิจศิริ เรืองรังษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, 2553.
เลขเรียก615.119593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกล้านนา = Corpus of Lan Na inscriptions / ฮันส์ เพนธ์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ศรีเลา เกษพรหม.
ชื่อผู้แต่งเพนธ์, ฮันส์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกCN1221.N6 พ7ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกล้านนา จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-235 = Corpus of Lan Na Inscriptions King Kawila Inscr...
ชื่อผู้แต่งเพนธ์, ฮันส์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกCN1220 พ913ป 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกล้านนา เล่ม 13 : จารึกในจังหวัดเชียงราย = Corpus of Lan Na inscriptions vol. 13 : inscri...
ชื่อผู้แต่งศรีเลา เกษพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียก959.3023 ศ244ป ล.13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการด้านรูปลักษณ์อักษรและอักขรวิธีในศิลาจารึกภาคอีสานประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ ของ สมชาย ลำดวน
ชื่อผู้แต่งสมชาย ลำดวน
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม = Sukhorthai Art : A Vie...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สายสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
เลขเรียกN7321 ศ324ล,709.593 ศ324ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดีร่วมกับข้อมูลด้านศิลาจารึกและประวัติศา...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สายสิงห์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545]
เลขเรียกDS576.23 .ศ625 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา