Found: 350  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2546 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกCC65 .ศ65 2546,930.1 ด217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชการคณะโบราณดี ปี 2546 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกCC65 ศ6ด 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / [สมเสริฐ รัตนานนท์ , ผู้รวบรวม].
พิมพลักษณ์จันทบุรี : โรงเรียนศรียานุสรณ์, 2526.
เลขเรียกPL4168 จ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / โดย สมชาย พุ่มสอาด, กมล วิชิตสรศาสตร์, สมพงศ์ เกรียงไกรเพชร
ชื่อผู้แต่งสมชาย พุ่มสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนสยาม, 2527.
เลขเรียกDS571 ส35,959.3 ส16จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี แห่งลายสือไทย : เอกสารการประชุมทางวิชาการในงานฉลอง 700 ปี แห่งลายสือไทย.../ ศูนย์วัฒนธรรมจั...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครปฐม. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2526.
เลขเรียกPL4159 น25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร : รวมบทความวิชาการด้านจารึกและเอกสารโบราณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 2542
เลขเรียก930.1 ป74 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร / [กองบรรณาธิการ มยุรี เทศผล ... [และคนอื่นๆ]]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
เลขเรียกDS578.32.P37 ก832 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีทำ การจัดสำเนาศิลาจารึกและเรื่องอื่นๆ / ประสาร บุญประคอง
ชื่อผู้แต่งประสาร บุญประคอง
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, 2513
เลขเรียก495.911 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมแบบระดมความคิดเรื่อง นครสุโขทัยกับการเป็นสังคมเมือง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2533 ณ ห้องประชุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมแบบระดมความคิดเรื่อง นครสุโขทัยกับการเป็นสังคมเมือง (2533 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียกDS589 . S9 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประถมศึกษากับลายสือไทย / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2526.
เลขเรียกLB1555 ก488 2526,372.9 ค141ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสมคำนามในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย = Noun Compounding in Sukhothai Stone Inscriptions / ศิระวัสฐ์ ก...
ชื่อผู้แต่งศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกCN1220 ศ442ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / ราตรี ธันวารชร.
ชื่อผู้แต่งราตรี ธันวารชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกPL4159 .ร65,411.7 ร24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปคำภาษามอญโบราณจากจารึกที่พบในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 = A study of old mon wo...
ชื่อผู้แต่งวัตสัน, ฮันเตอร์ เอียน.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาจากจารึกล้านนา = A study on Lanna ways of life and belifes...
ชื่อผู้แต่งธนพร แตงขาว.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกCN1221.ห7 ธ33 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา