Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ฅน ผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ / ทศ คณนาพร.
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2551.
เลขเรียกDS570.2 ท52,650.1 ท53ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 นักฝันและคนทำงานที่คนไทยควรรู้จักและน่าจดจำ / ทศ คณนาพร.
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทศบรรณ, 2549.
เลขเรียกCT1546 .ท53 2549,920.0593 ท234ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบุคลิกลักษณะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลงานการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาบุคลผู้สร้างสรรค์ชาวไท...
ชื่อผู้แต่งวีรพล แสงปัญญา
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบุคลิกลักษณะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลงานการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาบุคลผู้สร้างสรรค์ชาวไทย...
ชื่อผู้แต่งวีรพล แสงปัญญา.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก153.42 ว376ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2532.
เลขเรียกML3758.T5 ก697,784.4 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ ... ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, [25--]-
เลขเรียก354.593 ศธ02ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซีอีโอ ภาค 6 : ศิลปินของโลก/ วิกรม กรมประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งวิกรม กรมประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553
เลขเรียกCT203.T5 ว495 2553 ล.4,927 ว317ม 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบบุคคลสำคัญทางศิลปะวัฒนธรรม และศิลปินท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2533.
เลขเรียกCT203.บ74 ท63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของบุคคลากรทางวัฒนธรรม / สหวิทยาลัยล้านนาวิทยาลัยครูเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งสหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียกNK1055.ช9 ส5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและผลงาน เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2546/ สำนักศิลปวัฒนธรรม. สถาบันราชภัฏเชียง...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเชียงใหม่. สำนักศิลปวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกN7322.5.ช82 ช825 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / กรมส่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
เลขเรียกHM781 ป444,920 ก17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 2537 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2538.
เลขเรียกCT1547 ค125ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 2539 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2539
เลขเรียกDS578.3 ส691ผ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา