Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดภาพเขียนเยาวชนไทยทั่วโลก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = Thai youth worldwide d...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2542
เลขเรียกส.ร. 750 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการวาดภาพระบายสีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำ...
ชื่อผู้แต่งอาฟันดี มะแซสาอิ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษาเรื่องประติมากรรมสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ...
ชื่อผู้แต่งวรรณงาม นนทะโมลี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย และศิลปินรุ่นเยาว์ในภาคใต้ / สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อผู้แต่งรายงานสัมมนาเพื่อหาประเด็นแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย และศิลปินรุ่นเยาว์ในภาคใต้ (2543 : มหาวิทยาลัยทักษิณ)
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543.
เลขเรียก709.5938 ร64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั่งที่ 2 / มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ศิลปกร, 2528.
เลขเรียกN4396 ก525 ล.2,750 ศ183ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 = The 15th exhibition of contemporary art by ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์15th exhibition of contemporary art by young artists.
เลขเรียกN7321 .ศ613 2541,708.9593 ก528กศ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 เนื่องในงาน "วันศิลป พีระศรี" ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า...
ชื่อผู้แต่งการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก700.74 ก528ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 เนื่องในงาน "วันศิลป์ พีระศรี" ณ หอศิลป ถนนเจ้...
ชื่อผู้แต่งการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ (ครั้งที่ 22 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียก700.74 ก528ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 เนื่องในงาน "วันศิลป์ พีระศรี" ประจำปี พ.ศ. 25...
ชื่อผู้แต่งการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ (ครั้งที่ 24 : 2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียก700.74 ก528ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2551 2-30 กัน...
ชื่อผู้แต่งการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ (ครั้งที่ 25 : 2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียก700.74 ก528ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 เนื่องในงาน "วันศิลป พีระศรี" = 3rd exhibition...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์3rd exhibition of contemporary art by young artists.
เลขเรียกN7321 .ศ613 2529,708.9593 ก528กศ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2558 = The 32nd exhibition of co...
ชื่อผู้แต่งการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ (ครั้งที่ 32 : 2558 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียก700.74 ก528ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรม...ศิลปกรรมบำบัด: โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยศรีนคร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เลขเรียกLB1169 ก636
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของขวัญศิลปะจากครูและศิษย์น้อย = An Art gift from a teacher and little students / พิมพ์ชนก ศรีประเส...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ชนก ศรีประเสริฐ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 700 พ366ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามศิลปะเยาวชน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว, 2532
เลขเรียก700 ก463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา