Found: 131  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMandalas : เพื่อความจดจ่อมีสมาธิและความอดทน เล่ม 1 / อรุโณทัย ไชยช่วย
ชื่อผู้แต่งอรุโณทัย ไชยช่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนกันต์, 2559
เลขเรียกN8193.3.M3 อ122 2559,372.5 อ419ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMORE THAN ART มากกว่าศิลปะ : ปั้นดิน ปั้นใจ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 / ฝ่ายตำรา โรงเรียนรุ่งอร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร, 2550
เลขเรียกLB1591 ม412ป,745 ม835 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMORE THAN ART มากกว่าศิลปะ : ศิลปะสาธารณกุศล ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 / ฝ่ายตำรา โรงเรียนรุ่งอร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร, 2550
เลขเรียกLB1591 ม412ศ,745 ม835 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างค่ายศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกLC3970 ช489,700 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการใช้รูปแบบกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู...
ชื่อผู้แต่งณัฐชุดา สาครเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2548.
เลขเรียกว 372.35044 ณ328ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกNX652.พ62 ช63 2544,371.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ /...
ชื่อผู้แต่งแก้วใจ อินทรเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ /...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญรำไพ หนูสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก372.5 พ874ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงชั้นที่ 1 โดยใ...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา จันทวงศ์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก371.928 ป15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร / ปวิด...
ชื่อผู้แต่งปวิดา ชื่นเชย, 2519-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดย การเขียนภาพระบายสีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสาธิตสัง...
ชื่อผู้แต่งนัยนา คณานุรักษ์
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก372.52 น 497 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการเขียนภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุ...
ชื่อผู้แต่งปราณี ศรีโชค
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก372.52 ป 506 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถทางศิลปะโดยการวาดภาพระบายสีผ่านการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้งห้าตามแนวคิดหลัก CISST ของ...
ชื่อผู้แต่งตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องศิลปวัฒนธรรมประตูสู่อินโดจีนโดยใช้การบูรณ...
ชื่อผู้แต่งปรียาภา หวังชินกลาง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียก372.52044 ป474ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการฝึกอบรมระยะสั้นโครงการค่ายศิลปะกับสิ่งแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ / ปภ...
ชื่อผู้แต่งปภาภรณ์ ม่วงน้อย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา