Found: 148  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt projects / Fiona Watt ; ธิติมา สัมปัชชลิต, แปล.
ชื่อผู้แต่งวัตต์, ฟิโอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551
เลขเรียก707 ว416อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt skills / Fiona Watt ; ธิติมา สัมปัชชลิต, แปล.
ชื่อผู้แต่งวัตต์, ฟิโอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551
เลขเรียก707 ว416อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMORE THAN ART มากกว่าศิลปะ : ปั้นดิน ปั้นใจ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 / ฝ่ายตำรา โรงเรียนรุ่งอร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร, 2550
เลขเรียกLB1591 ม412ป,745 ม835 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMORE THAN ART มากกว่าศิลปะ : ถักร้อยเส้นด้าย เชื่อมโยงใจ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 / ฝ่ายตำรา โรง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร, 2550
เลขเรียก745 ม835 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMORE THAN ART มากกว่าศิลปะ : ศิลปะสาธารณกุศล ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 / ฝ่ายตำรา โรงเรียนรุ่งอร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร, 2550
เลขเรียกLB1591 ม412ศ,745 ม835 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างค่ายศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกLC3970 ช489,700 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนการสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษาสำหรับครูยุคใหม่ / มะลิฉัตร เอื้ออานันท์
ชื่อผู้แต่งมะลิฉัตร เอื้ออานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
เลขเรียกN85 ม271ก,372.5 ม271ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการใช้รูปแบบกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู...
ชื่อผู้แต่งณัฐชุดา สาครเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2548.
เลขเรียกว 372.35044 ณ328ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกNX652.พ62 ช63 2544,371.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ /...
ชื่อผู้แต่งแก้วใจ อินทรเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ /...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญรำไพ หนูสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก372.5 พ874ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงชั้นที่ 1 โดยใ...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา จันทวงศ์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก371.928 ป15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร / ปวิด...
ชื่อผู้แต่งปวิดา ชื่นเชย, 2519-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดย การเขียนภาพระบายสีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสาธิตสัง...
ชื่อผู้แต่งนัยนา คณานุรักษ์
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก372.52 น 497 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการเขียนภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุ...
ชื่อผู้แต่งปราณี ศรีโชค
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก372.52 ป 506 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา