Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMORE THAN ART มากกว่าศิลปะ : ถักร้อยเส้นด้าย เชื่อมโยงใจ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 / ฝ่ายตำรา โรง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร, 2550
เลขเรียก745 ม835 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรละครชาตรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 สำหรับโรงเรียนเ...
ชื่อผู้แต่งอนงค์นาฏ ปทุม
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก375.7 อ155ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ารำวงมาตรฐานแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศ...
ชื่อผู้แต่งบุญคุ้ม สกุลฮูฮา
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 707.02 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรำเต้ยหนุ่มสาวชาวนาด้วยสื...
ชื่อผู้แต่งรำไพ บุญเลิศ
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 780.702 ร69ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องฟ้อนเผิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชาดนตรี-...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ พลสาร
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 707.02 น54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องระบำนาฏยศิลาขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สา...
ชื่อผู้แต่งอรนุช ชาติพันจัน
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 707.02 อ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการละเล่นเด็กไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นปร...
ชื่อผู้แต่งจันทนา สัสดี
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกส 700.702 จ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องศิลปะพื้นบ้านของไทยกลุ่มสาระศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทฤษฎีพหุปัญ...
ชื่อผู้แต่งเยาวรัตน์ พราหมณ์แต่ง
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกส 700.702 ย85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสาระวิชาศิลปะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งสิมล ชมภูเมืองชื่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/อาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
เลขเรียกLB1029.C45 ป442ป,370.1523 ล761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักการเรียนรู้แบบ BBL: [BOOK] มือน้อย สร้างสรรค์ / ผ...
ชื่อผู้แต่งผดุง พรมมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้, 2551.
เลขเรียก371.397 ผ179ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกPL4165 ต287 2552,372.6043 ส215ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกN365.T5 ต287 2552,372.5043 ส215ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมากกว่าศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 = More than art / ฝ่ายตำรา โรงเรียนรุ่งอรุณ ; บรรณาธิการ, เก...
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนรุ่งอรุณ. ฝ่ายตำรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร โรงเรียนรุ่งอรุณ, 2550.
เลขเรียก372.5044 ร925ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกLB1027 ร451ร,370.71 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา