Found: 420  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "พ่...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ประทุมนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกLB1029.C45 อ252,371.102 อ163ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMORE THAN ART มากกว่าศิลปะ : ปั้นดิน ปั้นใจ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 / ฝ่ายตำรา โรงเรียนรุ่งอร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร, 2550
เลขเรียกLB1591 ม412ป,745 ม835 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMORE THAN ART มากกว่าศิลปะ : ถักร้อยเส้นด้าย เชื่อมโยงใจ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 / ฝ่ายตำรา โรง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร, 2550
เลขเรียก745 ม835 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMORE THAN ART มากกว่าศิลปะ : ศิลปะสาธารณกุศล ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 / ฝ่ายตำรา โรงเรียนรุ่งอร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สานอักษร, 2550
เลขเรียกLB1591 ม412ศ,745 ม835 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนการสอนทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษาสำหรับครูยุคใหม่ / มะลิฉัตร เอื้ออานันท์
ชื่อผู้แต่งมะลิฉัตร เอื้ออานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
เลขเรียกN85 ม271ก,372.5 ม271ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ชวลิต ดาบแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย แบบฝึกหัดศิลปศึกษาตามจุดประสงค์ (ป.02/3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ชวลิต ด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกLB1577.T5 ว432,495.91 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดดนตรีไทยน่ารู้เรื่องขลุ่ยเพียงออ : เ...
ชื่อผู้แต่งวิรัช ขำมาลัย.
พิมพลักษณ์[ราชบุรี] : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง, [2556?].
เลขเรียก372.87044 ว689ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ตารางวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ. 2544สู่การทำหลักสูตรสถานศึก...
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2545
เลขเรียกLB1591.5.T5 ต291 2544,700 ส217ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ....
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียก700 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) / ผดุง พรมมูล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545.
เลขเรียกLB1591.5.T5 ก318 ป.1-3,375.7 ก174 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง จ.อ่างทอง [Video CD] / บริษัท มีเดีย...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา