Found: 1,070  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ARS longa vita brevis" = ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น : นิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์แล...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศึกษาศิลป"
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการทดลองการสอนวิชาศิลปศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกN346.5.ท9 ก76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามสารพันคำตอบ : ศิลปะและออกแบบ / อนันต์ ประภาโส.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ประภาโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2544.
เลขเรียกN85 .อ363 2544,700.76 อ1511ห 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติ : ทัศนทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ ทวีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ กุลพิศาล, 2491-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียกN7443.8.T5 พ798ม 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติ : ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ วีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ กุลพิศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียกN354.T45 พ791 2533,709 พ 789 ส 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปีกระแสศิลปศึกษา : การอบรมครูศิลปะในโอกาสครบรอบสี่ทศวรรษศิลปศึกษา 21 - 22 มิถุนายน 2551 ณ คณะศิล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกN85 ส733 2551,707 ส733 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี อารี สุทธิพันธุ์ = 60 years of Aree Soothipunt / อารี สุทธิพันธุ์; วิรุณ ตั้งเจริญ บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์, 2535.
เลขเรียกN7323.อ65 อ65,701 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปีอารี สุทธิพันธุ์ = 75 Years of Aree Soothipunt.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิอารีสุทธิพันธุ์, 2548.
เลขเรียกN7321 จ688 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องARCH itectural * THESIS 2008 "PReLim" / กมลภัทร คุ้มหิรัญ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 2 CENTURY, 2552.
เลขเรียกN6923 อ645 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt Ex. by art Ed. : นิทรรศการศิลปะ Art Ex. by Art Ed. / โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องART Ideas / Fiona Watt ; ธิติมา สัมปัชชลิต,ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งวัตต์,ฟิโอน่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551.
เลขเรียก741.5 ว416อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt projects / ฟิโอน่า วัตต์
ชื่อผู้แต่งวัตต์, ฟิโอน่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2549
เลขเรียก707 ว633อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunicative English for dramatic arts / จิราภรณ์ มาตังคะ.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ มาตังคะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551.
เลขเรียกPE1127.D72 จ64,425.2 จ74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI am art : a good tutors of art / บริษัทสกายบุ๊คส์.
ชื่อผู้แต่งบริษัทสกายบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538.
เลขเรียกN346.5.ท9 ส342
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา