Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์ทัศนศิลป์ : ข้อคิดของนักวิชาการไทย / จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, สายัณห์ แดงกลม บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2549.
เลขเรียกN7485.ท9 ก64 2549,700.9 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์ทัศนศิลป์ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 3 ทัศนศิลป์) / ว...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้หลักเกณฑ์การประเมินงานศิลปะของนักวิจารณ์ศิลปะในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2520-2530 / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ หนูแสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกN7485.ท9 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นวิชาประวัติศาสตร์ศิลป / เรียบเรียงโดย อภัย นาคคง.
ชื่อผู้แต่งอภัย นาคคง.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงเรียนเพาะช่าง, 2510.
เลขเรียกN7425 อ247 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากศิลปะสู่การวิจารณ์ : รายงานการวิจัย = From work of art to critical arena : summary report / เจต...
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมนาด. 2549.
เลขเรียกPN81 .จ735 2549,801.95 จ54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาร์ลส์ โบดแลร์ : กวีและนักวิจารณ์ศิลปะ = Charles Baudelaire : poete et criteque d''''art / สดชื่น...
ชื่อผู้แต่งสดชื่น ชัยประสาธน์, 2487-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากรและศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, 2543.
เลขเรียกPQ2191 .ส34 2543,928 ส157ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัท เคล็ดไทย, 2560
เลขเรียกN7485.ท9 ท44 2560,895.9109 ท45ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531.
เลขเรียกN69.3.ท9 ศ64 2531
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ : รวมบทความทางวิชาการ (พ.ศ. 2510-2523) / เจตนา นาควัชระ
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2524.
เลขเรียกPN94 จ697ท 2524,808.0660281 จ697ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักวิจารณ์ศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะในหน้าศิลปวัฒนธรรมแห่งนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ พ.ศ. 2540-2550 =...
ชื่อผู้แต่งแจนนิช เอ็ม วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกZ3239.ศ6 จ85 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักวิจารณ์ศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะในหน้าศิลปวัฒนธรรมแห่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ พ.ศ. 2520-2...
ชื่อผู้แต่งแจนนิช เอ็ม วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกZ3239.ศ6 จ85 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทวิพากษ์ว่าด้วยศิลปวัฒนธรรม ของ จิตร ภูมิศักดิ์ / โดย ศิลป์ พิทักษ์ชน.
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ส.จ.ม., 2517.
เลขเรียกNX65 .จ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจเจกศิลปิน / วิรุณ ตั้งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งวิรุณ ตั้งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว, 2547.
เลขเรียกN7485.ท9 ว66 2547,701 ว37ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการวิจารณ์ภาพ 4 ขั้นตอนปรับจากทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ และเอ็ดมันต์ เบิร์กเฟลด์แมน ที่มีต่อความสามา...
ชื่อผู้แต่งลลิตพรรณ ทองงาม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม), 2551.
เลขเรียก701.18 ล145ผ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา