Found: 111  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติ : ทัศนทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ ทวีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ กุลพิศาล, 2491-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียกN7443.8.T5 พ798ม 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติ : ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ วีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ กุลพิศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียกN354.T45 พ791 2533,709 พ 789 ส 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนวิชาศิลปะวิจารณ์ : เอกสารประกอบคำสอน / สมเกียรติ ตั้งนโม
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตั้งนโม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25--]
เลขเรียก701.18
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาศ...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ กันภัย
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งสิทธินันท์ รุ่งทวีทรัพย์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฏีของยีน เอ มิทเลอร์ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศ...
ชื่อผู้แต่งวิสูตร โพธิ์เงิน
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบเรียนทางศิลปศึกษาเรื่องการเรียนรู้คุณค่าทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เ...
ชื่อผู้แต่งเทวินทร์ เอี้ยนมี, 2497-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์ทัศนศิลป์ : ข้อคิดของนักวิชาการไทย / จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, สายัณห์ แดงกลม บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2549.
เลขเรียกN7485.ท9 ก64 2549,700.9 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์ทัศนศิลป์ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 3 ทัศนศิลป์) / ว...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 1 บทสังเคราะห์หัวหน้า...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี ชัยวรพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ : รายงานการสัมมนา ระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2523 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาการวิจารณ์ศิลปะ (2523 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียก701.18 ศ525ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / เจตนา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกPN81 ก64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการสร้างงานภาคนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเชื่อมตรง สำหรับวิชาศิลปนิยมในระดับอุดมศึกษา : ร...
ชื่อผู้แต่งปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปวิจารณ์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / สุชาติ ท...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ทองสิมา, 2519-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา