Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / โดย พีระพงษ์ กุลพิศาล ; นิพนธ์ ทวีกาญจน์ และ ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ กุลพิศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533
เลขเรียก700 พ798ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติ : ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ วีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ กุลพิศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียกN354.T45 พ791 2533,709 พ 789 ส 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติ : ทัศนทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ ทวีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ กุลพิศาล 2491-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียกN7443.8.T5 พ798ม 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ ทวีกาญจน์ และทวีเกียรติ ไชยยงยศ.
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ กุลพิศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียกNX420 พ36,707 พ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt and Cultural Studies / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.
ชื่อผู้แต่งโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2551.
เลขเรียกN72.S6 ค94,700 อ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนวิชาศิลปะวิจารณ์ : เอกสารประกอบคำสอน / สมเกียรติ ตั้งนโม
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตั้งนโม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25--]
เลขเรียก701.18 ส232ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนวิชาศิลปะวิจารณ์ : เอกสารประกอบคำสอน / สมเกียรติ ตั้งนโม.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตั้งนโม.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 253-]
เลขเรียก701.18 ส232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกลายสภาพของมนุษย์ในศิลปะร่วมสมัยไทย (พ.ศ.2539-2549) / ชล เจนประภาพันธ์.
ชื่อผู้แต่งชล เจนประภาพันธ์.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาศ...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ กันภัย
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งสิทธินันท์ รุ่งทวีทรัพย์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฏีของยีน เอ มิทเลอร์ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศ...
ชื่อผู้แต่งวิสูตร โพธิ์เงิน
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบเรียนทางศิลปศึกษาเรื่องการเรียนรู้คุณค่าทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เ...
ชื่อผู้แต่งเทวินทร์ เอี้ยนมี 2497-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์ทัศนศิลป์ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 3 ทัศนศิลป์) / ว...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต (เล่ม 1 บทสังเคราะห์หัวหน้า...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี ชัยวรพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา