Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวฯ, 2551.
เลขเรียกG155.ท9ต5 ก65,914.593 ก454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านไทย 4 ภาค / ฐาปนี.
ชื่อผู้แต่งฐาปนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
เลขเรียกGV1204.81.ท9 ฐ64 2549,793 ฐ225ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น = Museum identity of Khon Kaen National Mus...
ชื่อผู้แต่งปาจารีย์ วิลัยปาน.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างฐานข้อมูลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / วิทยานิพนธ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพงศ์ ศรีชุมพล
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 294.308 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีอีสาน / เรียบเรียงรวบรวมโดย จารุบุตร เรืองสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งจารุบุตร เรืองสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2520.
เลขเรียกPL4200.5 .จ64 2520,390.9593 จ27ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541
เลขเรียก790.208837 ง319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 17-19 มกราคม 2537 / มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (ครั้งที่ 17 : 2537 : มหาสารคาม)
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกDS568 ง319 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดอกจาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ, 2543-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย ชุดภาคอีสาน / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2554
เลขเรียกส.ร. 915.934 ก274ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย : มุกดาหาร / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554, ©2552
เลขเรียก915.93 ท164 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS588 ท163ก,915.93กท ก262ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : กาฬสินธุ์
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552
เลขเรียกDS589 ก-ท 2552,อ 915.9304 ก454ท 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : ขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552
เลขเรียกDS589 ก-ท 2552,อ 915.9304 ก454ข 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : ชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552
เลขเรียกDS589 ก-ท 2552,อ 915.9304 ก454ช 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา