Found: 56  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunicative English for dramatic arts / จิราภรณ์ มาตังคะ.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ มาตังคะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551.
เลขเรียกPE1127.D72 จ64,425.2 จ74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน = Laws and ethics of mass communication / สิริพร จิตรักษ์ธรรม
ชื่อผู้แต่งสิริพร จิตรักษ์ธรรม
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550.
เลขเรียกP92.T5 ส66 2550,343.09945 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ / ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกGV1703.ท9 จ62,793.32 จ232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาประเทศไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียน / วุฒิชัย เนียมเทศ.
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย เนียมเทศ.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2559.
เลขเรียกLA1251 .ว73 2559,370.959 ว865ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้าน ศูนย์สังคีตศิลป์ (พ.ศ. 2522-2524) รวมสูจิบัตรด้านการละเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองซึ่งแสด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, 2529.
เลขเรียกGR312 .ก65,398.09593 ก499
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานาฏลีลา นาฏพิธี และจักรวาลทัศน์ ในโนราโดยเปรียบเทียบกับะโย่งและบารอง = A Study of the Nora D...
ชื่อผู้แต่งกณิศ ศรีเปารยะ.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกGR480 .ก36 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียก390.9593 ค1411ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงนาฎศิลป์และดนตรีไทย / ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2525.
เลขเรียกPN2890 ก528 2525,792.109593 ธ232น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย / เรณู โกศินานนท์.
ชื่อผู้แต่งเรณู โกศินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536.
เลขเรียก790.09593 ร765ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย / เรณู โกศินานนท์.
ชื่อผู้แต่งเรณู โกศินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
เลขเรียกGV1703.ท9 ร735 2542,394.3 ร54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย / เรณู โกศินานนท์.
ชื่อผู้แต่งเรณู โกศินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2535.
เลขเรียกGR312 ร73,793.31 ร54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามในนาฏยศิลป์ / พีรพงศ์ เสนไสย.
ชื่อผู้แต่งพีรพงศ์ เสนไสย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สาขานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.
เลขเรียกGV1588.3 .พ67 2546,793.31 พ798ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมละครชาตรีคณะศิษย์จันทร์ฉายวิเศษศิลป์ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง / ศิรดา พ...
ชื่อผู้แต่งศิรดา พานิชอำนวย.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีพื้นบ้านและศิลปการแสดงของไทย = Folk music and traditional performing arts of Thailand / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2528.
เลขเรียกM1824.S5 ส691ด 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพนางสัมพันธ์ พันธุ์มณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ณ เมรุ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552.
เลขเรียกGV1703.T5 ท535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา