Found: 122  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โลกศิลปะ" กรุงเทพฯ พ.ศ. 2325-2510 :การเปลี่ยนแปลงในความคิด "ศิลปะสุโขทัย" = "The Artworlds" of Bang...
ชื่อผู้แต่งชำนาญ แสนศิริโฮม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียกN7321.ส7 ช63 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีศิลป์ พีระศรี : นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ โรงหล่อกองหัตถศิลป กรมศิลปา...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี : (2535 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535]
เลขเรียก92 ศ523น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และการทำความเข้าใจอดีต / ไชยันต์ รัชชกูล...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก959.307 ก27 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผ้าทรงในศิลปะสุโขทัยและล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 19-21 = Analysis of coatume in Sukhothai a...
ชื่อผู้แต่งวรารักษ์ ชะอุ่มงาม.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่อง วัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย / กองโบราณค...
ชื่อผู้แต่งกองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพคเวอร์พอยท์, 2530.
เลขเรียกDS567.85.ส7 บ94
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่องวัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย / กองโบราณคด...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์, 2530.
เลขเรียกDS567.85.ส72 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครุศิลป์ / ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์ฯ, 2529.
เลขเรียกLB2365.S6 จ73,700.2 จ49ค 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางพุทธศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า และไทย : เอกสารประกอบโครงการเสวนาวิชาการด้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกDS575.5.ศ4 ค54 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยาย สัมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. 2503.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิวพร, 2507.
เลขเรียก959.32 ศ37ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานอักษรไทย ตำนานพระพิมพ์ การขุดค้นที่พงตึก และความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สมัยโบราณ แห่งประเทศไทย ศิ...
ชื่อผู้แต่งเซเดส์, ยอร์ช ค.ศ. 1886-1969.
พิมพลักษณ์พระนคร : องค์การค้าคุรุสภา, 2507.
เลขเรียกDS567 .ช77,989.93 ซ51ต 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานอักษรไทย ตำนานพระพิมพ์ การขุดค้นที่พงตึก และความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สมัยโบราณแห่งประเทศไทย ศิล...
ชื่อผู้แต่งเซเดส์, ยอร์ช
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2507.
เลขเรียก915.93 ซ51ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานอักษรไทย ตำนานพระพิมพ์ การขุดค้นที่พงตึก และความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สมัยโบราณแห่งประเทศไทย ศิล...
ชื่อผู้แต่งเซเดส์, ยอช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การค้าคุรุสภา, 2507.
เลขเรียก495.9111 ซ511ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานอักษรไทย ตำนานพระพิมพ์ การขุดค้นที่พงศึกและความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ สมัยโบราณแห่งประเทศไทย ศิล...
ชื่อผู้แต่งเซเดส์, ยอร์ช.
พิมพลักษณ์พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2507
เลขเรียก495.911 ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานอักษรไทย ตำนานพระพิมพ์การขุดค้นพบที่พงตึกและความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สมัยโบราณแห่งประเทศไทย ศิล...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2507
เลขเรียก495.911 ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา