Found: 192  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วาดเส้นสาย ถ่ายทอดความซื่อตรง...ถวายองค์นวมินทร์" / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกศพธ 741 ว459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt for All / ผดุง พรมมูล
ชื่อผู้แต่งผดุง พรมมูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2548
เลขเรียก700 ผ372อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt projects / Fiona Watt ; ธิติมา สัมปัชชลิต, แปล.
ชื่อผู้แต่งวัตต์, ฟิโอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551
เลขเรียก707 ว416อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt projects / ฟิโอน่า วัตต์
ชื่อผู้แต่งวัตต์, ฟิโอน่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2549
เลขเรียก707 ว633อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt skills / Fiona Watt ; ธิติมา สัมปัชชลิต, แปล.
ชื่อผู้แต่งวัตต์, ฟิโอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551
เลขเรียก707 ว416อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiving mini ไอเดียดีในพื้นที่เล็กของเด็ก ๆ / ภัทรสิริ อภิชิต.
ชื่อผู้แต่งภัทรสิริ อภิชิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2553.
เลขเรียกNK2117.C4 ภ63 2553,747 ภ63ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างค่ายศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกLC3970 ช489,700 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดผลงานศิลปะในหัวข้อเรื่อง "ประโยชน์และคุณค่าของป่าชายเลน" : โครงการสร้างจิตสำนึกชุมชนในการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกN365.ท9 ก637 2545,704.943 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดภาพเขียนของเด็กในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน วันที่ 8-9 ธัน...
ชื่อผู้แต่งกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิคตอรี่การพิมพ์, 2521.
เลขเรียกN365.ท9 ก45 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดภาพเขียนส่งเสริมความเสียสละ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 / มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลาน...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียกN365.ท9 ม65 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ "วัฒนธรรมไทยที่ใจฉันชอบ" / ศูนย์...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2544].
เลขเรียกN352.2.ท9 ศ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน แลนด์แอนด์เฮาส์ ครั้งที่ 1- / บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์, มหาวิทยาลัยศิลป...
ชื่อผู้แต่งบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แลนด์ แอนด์ เฮาส์, 2533-
เลขเรียกN365.ท9 ล85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดมหาสารคามที่มีอายุ 2-8 ปี โดยการใช้กิจ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลี้ยง ทุมทอง
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกRJ53.P5 บ565,วจ 612.74 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา / ธิษา...
ชื่อผู้แต่งธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา