Found: 370  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามสารพันคำตอบ : ศิลปะและออกแบบ / อนันต์ ประภาโส.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ประภาโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2544.
เลขเรียกN85 .อ363 2544,700.76 อ1511ห 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปีกระแสศิลปศึกษา : การอบรมครูศิลปะในโอกาสครบรอบสี่ทศวรรษศิลปศึกษา 21 - 22 มิถุนายน 2551 ณ คณะศิล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกN85 ส733 2551,707 ส733 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี อารี สุทธิพันธุ์ = 60 years of Aree Soothipunt / อารี สุทธิพันธุ์; วิรุณ ตั้งเจริญ บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์, 2535.
เลขเรียกN7323.อ65 อ65,701 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปีอารี สุทธิพันธุ์ = 75 Years of Aree Soothipunt.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิอารีสุทธิพันธุ์, 2548.
เลขเรียกN7321 จ688 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2545: 9 ปี แห่งการสร้างผู้นำทางศิลปะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียกLG395.B35 ก73 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI am art : a good tutors of art / บริษัทสกายบุ๊คส์.
ชื่อผู้แต่งบริษัทสกายบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538.
เลขเรียกN346.5.ท9 ส342
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI am art II : ฉบับ Tutors of art / บริษัทสกายบุ๊คส์.
ชื่อผู้แต่งบริษัทสกายบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538.
เลขเรียกN346.5.ท9 ส34,700 อ99
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างค่ายศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกLC3970 ช489,700 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยรูปแบบการสอนซิปปา เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบภาพร่าง ในรายวิชาการพิมพ์ซิล...
ชื่อผู้แต่งอริยา กัณฑลักษณ์
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก746.62071 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดค่ายศิลปกรรม / รัชดาภรณ์ ขวัญศรีเพ็ชร์.
ชื่อผู้แต่งรัชดาภรณ์ ขวัญศรีเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี, 2556.
เลขเรียก710.7 ร112ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / จัด...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2546.
เลขเรียกLB1591.5.T5 ว65 2546,372.5 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียน / สุทธิดา มน...
ชื่อผู้แต่งสุทธิดา มนทิรารักษ์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทยโดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัสสนาสำหรับนักเรียนชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งอนุรุทธ เปรมนิรันดร, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา