Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. การใช้กฎหมาย 2. หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ (แผ่นดินธรรม) [Video] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน ศูนย์ส่งเสริมและประสานการเผยแพร่อุดมการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สำนักเลขาธิการน...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมและประสานการเผยแพร่อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2530.
เลขเรียกHN700.565 ศ67,309.2 ศ415ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยธรรมกาย / โดย พระครูภาวนามงคล.
ชื่อผู้แต่งพระครูภาวนามงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมส่งเสริมการศึกษาและเอกลักษณ์ไทย, 2546.
เลขเรียกBQ4180 ภ65,294.354 พ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 34 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...
ชื่อผู้แต่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธสมาคมฯ, 2530.
เลขเรียกBQ20.พ62 พ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิต / อริโย ภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งอริโย ภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียกBQ4570.L5 อ398บ,294.3444 อ398บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2529 ณ ตึกสันติไม...
ชื่อผู้แต่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, 2529.
เลขเรียกHN700.565 ส38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนากับการพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในการพัฒนาหมู่บ้าน ตามโค...
ชื่อผู้แต่งเอนก สนามชัย
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกBL65.พ6 อ73 2530
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนโมกข์ทำไม? ทำไมสวนโมกข์ / รัญจวน อินทรกำแหง ; บรรณาธิการ ธรรมเกียรติ กันอริ.
ชื่อผู้แต่งรัญจวน อินทรกำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2531.
เลขเรียกBQ4263 .ร65,294.33 ร349ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา