Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และ กรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีช...
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุวรรณทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียกHJ9135 ป46 2559,343.5930 ป469ธ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อ้ายสิน เปลี่ยนสี หลีกหนีโลกียะ" / โดย เทศ จินนะ.
ชื่อผู้แต่งเทศ จินนะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฉลองบุญ, 2550.
เลขเรียกBQ6135 ท656 2550,294.361 ท58อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องจากความไม่เป็นเรื่อง = 50 Philosophy ideas you really need to know / เบน ดูเปร่ ; อู่ทอง ...
ชื่อผู้แต่งดูเปร่, เบน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกBD21 ด772,190 ด771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDhamma Talks ธรรมทอล์ค : ทอล์คธรรมะ เป็น ภาษาอังกฤษ / ศูนย์ยุวพุทธสงฆ์ประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุวพุทธสงฆ์ ประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกPE1127.R4 ธ331 2552,428.34 ธ335
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealthy / เขียน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548.
เลขเรียกRA776.5 ว63,WB890 ว615ฮ 2548,613 ว63ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLagom : ความพอดีนี่แหละดีที่สุด / ลินเนีย ดันน์, ผู้เขียน ; รัตนา ธรรมพักตรกุล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งดันน์, ลินเนีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกBJ1498 ด6ล 2562,144 ด359ล 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก.ข.ศีลธรรม / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาส ภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียก294.304 พ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนจิต และแบบจำลองมาตรฐานของชีวิต / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์
ชื่อผู้แต่งรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัม ซิสเท็ม : มูลนิธิพัฒนาการเรียนรู้เด็กไทย, 2556.
เลขเรียกBQ4570.S3 ร635ก,294.3365 ร635พ ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ [Text] บัวอุษา
ชื่อผู้แต่งบัวอุษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นกฮูก พับลิชชิง 2555
เลขเรียกB162 บ284,294.382 บ217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงวัฒนธรรมการกินของชาวเหนือในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี : รายงานการวิจัย / เปรมสิรี ศักดิ์สู...
ชื่อผู้แต่งเปรมสิรี ศักดิ์สูง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
เลขเรียกTX724.5.T5 ป74 2550,394.12 ป576ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน = Persistenc...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์นภัส จินดาวงค์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBQ7805 .พ64 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการกับปรัชญาสำหรับเด็ก : รายงานการวิจัยเรื่อง = Integration of Yonis...
ชื่อผู้แต่งวีรยุทธ เกิดในมงคล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2555].
เลขเรียก370.1523 ว833ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัช...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก378.199 กศ491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการบัญชี / เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา เกื้อเกตุ
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560
เลขเรียกHF5655.T5 พ72 2560,001.4 พ535ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา