Found: 386  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ศาสนา / เปี่ยม บุณยะโชติ
ชื่อผู้แต่งเปี่ยม บุณยะโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2506.
เลขเรียก290 ป 935 ห 2506
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องจากความไม่เป็นเรื่อง = 50 Philosophy ideas you really need to know / เบน ดูเปร่ ; อู่ทอง ...
ชื่อผู้แต่งดูเปร่, เบน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกBD21 ด772,190 ด771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเกิดนานาศาสนา / ดนัย ไชยโยธา.
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552.
เลขเรียกBL80.3 .ด35 2552,291 ด15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา / ประยูร วทานยกุล
ชื่อผู้แต่งประยูร วทานยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2549.
เลขเรียกBL80.3 ป367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา / หัจญี ประยูร วทายกุล. [text]
ชื่อผู้แต่งหัจญี ประยูร วทายกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กองทุนอริยมรรค 2547.
เลขเรียก291 ห112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา / หัจญีประยูร วทานยกุล
ชื่อผู้แต่งหัจญีประยูร วทานยกุล
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ. : ม.ป.ท.], 2529.
เลขเรียกBQ4600 ห441ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบการปกครองของไทยกับรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analyti...
ชื่อผู้แต่งพระสนั่น ชาคโร (ภูริศรี)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 320.3 ส198ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทานตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Dana in Theravada Budd...
ชื่อผู้แต่งพระทอง อุตฺตวโร (แก้วพิลารมย์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 294.315 ท244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทกับราธกฤษณัน = A Comparative Study of Epistemology...
ชื่อผู้แต่งอุทัย กมลศิลป์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 291 อ819ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาทกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู...
ชื่อผู้แต่งพระสุขศรี สุขกาโม (สาสีลา)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 291 ส742ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่องความรักในพระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา = A Comparative Study Concept of Lo...
ชื่อผู้แต่งพระมหานาวิน กญฺจโนภาโส (มูลพลงาม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 291 น495ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวความคิดทางจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกับศาสนาฮินดู = A Comparative...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจำรัส เขมโชโต (บุดดาพงษ์)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
เลขเรียกอ 291 จ364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน = A Comparative Study...
ชื่อผู้แต่งพระเทวา นรินฺโท (ทับชา)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 291 ท647ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบกัลยาณมิตรและปาปมิตรในทัศนะของพระพุทธศาสนา = A Conparative Study of Kalyanamitta ...
ชื่อผู้แต่งยุพิน ศรีสุภา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 294.3 ย421ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญสติของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ กับความรู้สึกของจิทฑุ กฤษณมูรติ / อุดมเดช รั...
ชื่อผู้แต่งอุดมเดช รัตนบัญญัติ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา