Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTHE CONFLUENCE BETWEEN ISLAM AND JAVANESE MYSTICISM IN THE AESTHETICS OF WAYANG PURWA : A RELIGIO-CU...
ชื่อผู้แต่งAnak agung lindawati kencana.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส / รัตติยา สาและ.
ชื่อผู้แต่งรัตติยา สาและ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544.
เลขเรียกBL60 ร63,306.6 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ; รายงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559
เลขเรียกLC910.T5 ส63 2559,371.077 ก522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้่องการของผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยในโรงเรี...
ชื่อผู้แต่งวรนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียกว 372.21 ว218ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม : การแต่งงานระหว่างสตรีไทยพุทธกับชาติไทยมุสลิมที่อาศัยในเขตประเวศ ก...
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา จามจุรี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกDS575.5.ม7 ด59 2545,297 ด554ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตนาการอิสลามเชิงสังคมวิทยา : สันติภาพ ครอบครัว และสตรี / สุชาติ เศรษฐมาลินี.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เศรษฐมาลินี
พิมพลักษณ์ปัตตานี : Patani Forum, 2559.
เลขเรียกBP173.25 ส72,305.697 ส761จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้ [text] : อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อำนาจ และการต่อต้าน ในประวัติศ...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ แสงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2559
เลขเรียกDS588.S72 พ6ต 2559,306.09593 พ653ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะวัฒนธรรม : คู่มือการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2552.
เลขเรียกDS588.ต8 ท62,297.2 ท111 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมมุสลิมจึงทำไม่ได้ / โดย มุรีด ทิมะเสน.
ชื่อผู้แต่งมุรีด ทิมะเสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกBP174 ม7ท 2542,297.14 ม473ท 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนบีไม่กินหมาก / อนุสรณ์ อุณโณ
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ อุณโณ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2559.
เลขเรียกDS570.ม6 อ36 2559,297 อ37น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของอิหม่าม ในจังหวัดสงขลา / กิตตพงษ์ แก้วยอดทอง
ชื่อผู้แต่งกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBP185.4 ก669บ 2550,297.61 ก 719 บ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศไทยกับโลกมุสลิม.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2531?].
เลขเรียกDS572 ป298,959.3 ป298 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาทาน ชนเผ่านักรบ / อดุลย์ มานะจิตต์
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ มานะจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิกายา, 2551
เลขเรียกBP161.2 .ป63 2551,297 อ133ป 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศาสนา / กรมการศาสนา ; คณะบรรณาธิการ, พิสิทธิ์ นิรัตติวงศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกDS582 พ343,92 จศ657
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา