Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTHE CONFLUENCE BETWEEN ISLAM AND JAVANESE MYSTICISM IN THE AESTHETICS OF WAYANG PURWA : A RELIGIO-CU...
ชื่อผู้แต่งAnak Agung Lindawati Kencana.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของอิหม่าม ในจังหวัดสงขลา / กิตตพงษ์ แก้วยอดทอง
ชื่อผู้แต่งกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBP185.4 ก669บ 2550,297.61 ก 719 บ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลายูศึกษา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต้ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550.
เลขเรียกDS588.ต9 ม46,959.3 น612ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียน : การประชุมวิชาการโลกมุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2556 (2556 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกDS523.4.M87 ก64 2556,337.159 ก482ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยมุสลิมในวรรณกรรมไทย : เรื่องสั้นภายใต้แผนงานวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโล...
ชื่อผู้แต่งนารีมา แสงวิมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกวจ BP88 น487
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องโครงสร้างของโลกอิสลามในยุคโลกาภิวัตน์ : พหุภาคีกับการตั้งรับโลกาภิวัตน์ของโลกอิสลาม...
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ อารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกวจ BP173.25 ศ168
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ชุมชนพหุวัฒนธรรมกิจกรรม "เมื่อนักศึกษามุสลิมเยือนวัดและนักศึกษาพ...
ชื่อผู้แต่งโชคชัย วงษ์ตานี.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกHM841 ช9ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2556 "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556.
เลขเรียกBP50 อ6,305.697 ก482ย 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา