Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฎิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา / ...
ชื่อผู้แต่งสะมาแอ บือราเฮง
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกBP189.33 ส64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิสลามในสมัยนบีมุฮัมมัด : กรณีศึกษาอัศศุฟฟะฮฺ / ฟูรกอน บูงอตาหยง
ชื่อผู้แต่งฟูรกอน บูงอตาหยง
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกBP165.5 พ74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยวิวะซัลลั...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เฟิสท์ ออฟเซท, 2559
เลขเรียก297.63 ค172 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงดงาม ของชีวิตคู่ = Splendour of matrimony / เขียนโดย มุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ.
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัด นาอีม ประดับญาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2551.
เลขเรียก306.8 ม651ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยศาสตร์อิสลาม / เขียนโดย มุฮัมมัด มะฮ์ดี อิบนิ อบีซัร อัน นะรอกี.
ชื่อผู้แต่งนะรอกี, มุฮัมมัด มะฮ์ดี อิบนิ อบีซัร อัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2547.
เลขเรียกBP134.E8 ม75,297.5 น371จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดบทเรียนกระบวนการอบรมค่ายศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง (แกนนำครู และเยาวชน 3 ศาสนา) / คณะผู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียก205.699 ถ296
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานอิสลาม = Basic teachings of Islamic / โดย มุฮัมมัด ฮูเซน เฏาะบาเฏาะบาอีย์ ; แปลโดย เชคมุฮั...
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัด ฮูเซน เฏาะบาเฏาะบาอีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2547.
เลขเรียกBP42 ม756 2547,297 ม4911พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสายรายงานกับการยอมรับหะดีษในฐานะเป็นคำสอนของอิสลาม = Hadith reporter and admit t...
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะ การีนา.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2550.
เลขเรียกBP135.A4 อ6ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนากับคนพิการในประเทศไทย : รายงานผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ชุดโครงการวิจัย / โดย เจนจิรา เทศทิม.
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา เทศทิม.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ฝ่ายการวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, [2551?].
เลขเรียก204.4087 จ713ศ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิสลาม กับการแพทย์ที่ไม่พึ่งยา = The Islamic Alternative Medical / เขียนโดย อะฮ์มัด อามีน ชีราซี, ...
ชื่อผู้แต่งชีราซี, อะฮ์มัด อามีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2551.
เลขเรียกBP166.72 ช64อ 2551,297.26 อ311อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา