Found: 140  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฎิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา / ...
ชื่อผู้แต่งสะมาแอ บือราเฮง
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกBP189.33 ส64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 คำเตือนจากจดหมายเปิดผนึกของท่านอิหม่ามฆ่อซาลีย์ / ถอดความโดย อัล-อาชาอีรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ส.วงศ์เสงี่ยม, 2551.
เลขเรียก297.63092 ย38 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ขั้นตอนสู่การเป็นร็อบบานียีน / อัล-บุนยาน.
ชื่อผู้แต่งอัล-บุนยาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ฟิตยะตุลฮัก, 2551.
เลขเรียก297.2 อ117ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 หะดีษ ของนะวาวีย์ พร้อมคำอธิบายและประวัติผู้รายงาน / อัล-อีหม่ามยะหฺยา บินชัรฺฟุดดีน อัน-นะวาวีย...
ชื่อผู้แต่งยะหฺยา บิน ชัรฺฟุดดีน อัน-นะวาวีย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : อาลีพาณิชย์, 2546.
เลขเรียกBP135.A3 ย65ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMuntakhab Ahadith = ฮะดีษที่คัดสรร : ฮะดีษหัวกะทิ ที่เกี่ยวดองกับ 6 คุณลักษณะในงานดะอวะฮ ตับลีฆ โปร...
ชื่อผู้แต่งยูซุฟ บินอับดุลฮามิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคิดคนขายเครา 2549, 2552.
เลขเรียกBP135 ย72ม 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMuntakhab Ahadith = ฮะดีษที่คัดสรร : ฮะดีษหัวกะทิ ที่เกี่ยวดองกับ 6 คุณลักษณะในงานดะอวะฮ ตับลีฆ โปรแ...
ชื่อผู้แต่งยูซุฟ บิน อับดุลฮามิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคิดคนขายเครา 2549, 2551.
เลขเรียกBP135 ย72ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการชูรอ วิถีการบริหารการปกครองตามหลักศาสนาอิสลาม / สะสือรี วาลี
ชื่อผู้แต่งสะสือรี วาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
เลขเรียกBP166 ส-ก 2557,297.2 ส515ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกอฎอ กอดัร : กฎระเบียบแห่งจักรวาล / กฤษดา เวลาดี.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา เวลาดี.
พิมพลักษณ์กระบี่ : อิสลามาภิวัตน์, 2556.
เลขเรียก297.22 ก257ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิสลามในสมัยนบีมุฮัมมัด : กรณีศึกษาอัศศุฟฟะฮฺ / ฟูรกอน บูงอตาหยง
ชื่อผู้แต่งฟูรกอน บูงอตาหยง
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกBP165.5 พ74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหลักปฏิบัติในศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและเผชิญความเจ็บป่วย :...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจำลอง ภูมิสิทธิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อน -- ฤดูเก็บเกี่ยว / บุหรง.
ชื่อผู้แต่งบุหรง.
พิมพลักษณ์สตูล : ทอฝัน, 2556.
เลขเรียก297.2 บ754ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงดงาม ของชีวิตคู่ = Splendour of matrimony / เขียนโดย มุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ.
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัด นาอีม ประดับญาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2551.
เลขเรียก306.8 ม651ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับ อัลลอฮฺ / อะฟีฟ อับดุลฟัตตาฮฺ ฏ็อบบาเราะฮฺ เขียน ; ชากีรีน บุญมาเลิศ ...
ชื่อผู้แต่งฏ็อบบาเราะฮฺ, อะฟีฟ อับดุลฟัตตาฮฺ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิลสลาม, 2550.
เลขเรียกBP166.2 ฏ5ค 2550,297.63 อ463ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุข / กมล วัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งกมล วัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย 2008, 2556
เลขเรียกBP190.5.H34 ก134,297.2 ก134ค 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา