Found: 137  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน / มนต์ ทองชัช.
ชื่อผู้แต่งมนต์ ทองชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530.
เลขเรียก200 ม15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน / มนต์ ทองชัช
ชื่อผู้แต่งมนต์ ทองชัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2530.
เลขเรียกBL49 ม145,290 ม145ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReligions in the Kingdom of Thailand / editors Chutatip Khotprathum ... [et al.]
พิมพลักษณ์Bangkok : Department of Religious Affairs, Ministry of Culture, 2015.
เลขเรียกBL65.S8 R4,200.093593 R383R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเกิดนานาศาสนา / ดนัย ไชยโยธา.
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552.
เลขเรียกBL80.3 .ด35 2552,291 ด15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี = A study of Hindu sclupture in Prachin Buri prov...
ชื่อผู้แต่งจุฑาธัช สาหร่ายกาญจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.
เลขเรียกN8195 .จ73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหน้าที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (เทพมณเฑีย...
ชื่อผู้แต่งงามพิศ สัตย์สงวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, [2545]
เลขเรียกBL1215.B7 ง642 2545,306.6945 ง341ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหน้าที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (เทวสถานโบ...
ชื่อผู้แต่งงามพิศ สัตย์สงวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, [2545]
เลขเรียก306.6945 ง341กห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหน้าที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (เทวสถานโบส...
ชื่อผู้แต่งงามพิศ สัตย์สงวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, [2545].
เลขเรียกBL1215.B7 ง64 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดเทวะตำนานมหาเทพแห่งสรวงสวรรค์ / มนตรี จันทร์ศิริ, วรางคณา สิริยุตตะ, เสาวนีย์ ภูชุม กองบรรณาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [25--]
เลขเรียกBL1216 .ก633,294.5211 ก575 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนินเทวะตำนานมหาเทพแห่งสรวงสวรรค์ / มนตรี จันทร์ศิริ, วรางคณา สิริยุตตะ, เสาวนีย์ ภูชุม, บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2555?]
เลขเรียก294.513 ก63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุมารี เทพที่ยังมีลมหายใจ / ราช รามัญ
ชื่อผู้แต่งราช รามัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2557.
เลขเรียก294.5 ร411ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนกับพระเจ้า / พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งพรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โคมทอง, 2523.
เลขเรียกBL1216 .พ43,294.5 พ293ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพราหมณ์ พุทธ และชินในแง่ประวัติศาสตร์ / โดยพระยาอนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน พระยา 2431-2512.
พิมพลักษณ์พระนคร : สมาคมฮินดูสมาช, 2511.
เลขเรียกBL1230 .อ74,291 อ154ค 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจในเรื่องสินธูธรรม : เจาะจงไปที่ธรรมของชนชั้นปกครองโดยเฉพาะก็พระราชา / ส. ศิวรักษ...
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2546.
เลขเรียกB132.ธ44 ส74 2546,294.5 ส19ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนคริสธรรมฉบับของสภาคริสจักรในประเทศไทยและสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย / กรมการศาสนา.
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [กรมฯ], 2520.
เลขเรียกBX2348 ก61 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา