Found: 142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ปี พุทธทาสภิกขุ : ศาสนากับพิสิกส์ใหม่ / สถาบันวิถีทรรศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2548.
เลขเรียกBQ992 ก77,294.37 ก518 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา : สร้างโลกให้มีสันติภาพหรือทำลายโลก / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะผชป., 2536.
เลขเรียกBQ4570.E3 พ831ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา / ชม ภูมิภาค , บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งชม ภูมิภาค, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย, 2531
เลขเรียก370.194 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.
เลขเรียกBQ4570.E3 พ335ท,294.3378 พ335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติในยุคโลกไร้พรมแดน / พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2542.
เลขเรียกBQ4570 P4 พ43 2542,294.301 พ335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพุทธศาสนา : เพื่อสันติภาพภายใน / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.
ชื่อผู้แต่งพระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, (25- -].
เลขเรียกBQ4570.P4 พ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ / จิตรกร ตั้งเกษมสุข.
ชื่อผู้แต่งจิตรกร ตั้งเกษมสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
เลขเรียก377.1 จ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2540.
เลขเรียกBQ4570.P4 พ335ก 2540,370.115 พ1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) 2481-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2538.
เลขเรียกBQ4570.P4 พ463ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสันติภาพท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนไทย / พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553.
เลขเรียก294.337 พ1711ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสันติภาพท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนไทยในปัจจุบัน / พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2553.
เลขเรียกBQ4570.P4 ว15,303.6 พ358ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน : ความเรียงรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ จากองค์กรนักคิดใหม่ เมืองโตรอนโ...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา รณรื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2546.
เลขเรียกBQ4570.P4 ส754ก 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน = Creating sustainable world peace / สุจิตรา อ่อนค้อม.
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกJZ5538 ส753 2553,294.3 ส72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน = Creating sustainable world peace / สุจิตรา อ่อนค้อม.
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อ่อนค้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2548.
เลขเรียกJZ5538 .ส73 2548,294.313 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา