Found: 305  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และ กรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีช...
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุวรรณทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียกHJ9135 ป46 2559,343.5930 ป469ธ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 principles of the king : ทศพิธราชธรรมแห่งรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชมหารา...
ชื่อผู้แต่งโรม บุนนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2553
เลขเรียกDS 586 ร86ส 2553,294.35 ร86ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAwakening : ความจริงของขีวิต / เขียน : B.N. Phillips ; เรียบเรียงและพิสูจน์อักษร : ธนาวุฒิ พัฒนานุรั...
ชื่อผู้แต่งฟิลลิปส์, บี, เอ็น.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2550, [2007]
เลขเรียก BF637.C5 ฟ449a 2559,113.8 ฟ449อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntroducing functional grammar / Geoff Thompson.
ชื่อผู้แต่งThompson, Geoff.
พิมพลักษณ์London : Arnold, c1996.
เลขเรียกP147 .T48 1996,170 ล214จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUnseen ธรรมะ ... หลังกำแพง / [คณะวิทยากรของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระไตรปิฎก] ; ผู้เขี...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกBQ4570.L5 อ63,294.304 อ113อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก.ข. ศีลธรรม / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2531.
เลขเรียกBJ125.ท9 พ74,170 พ831ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกงจักรหรือดอกบัว / อริโย ภิกขุ
ชื่อผู้แต่งอริโย ภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียกBQ4138.T5 อ398ก,294.3444 อ398ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราบเท้าพ่อแม่แก้ได้ทุกกรรม / ทศพร ศรีคำ.
ชื่อผู้แต่งทศพร ศรีคำ(กลมเกลียว).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาเปรียญ, 2553.
เลขเรียก294.342 ท 155 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับสู่...รากแก้ว / พล แสงสว่าง.
ชื่อผู้แต่งพล แสงสว่าง.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545.
เลขเรียก158.3 พ436ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2544].
เลขเรียกBQ4570.M4 ป44,294.32 พ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน = BIM : Buddhist instruction mo...
ชื่อผู้แต่งกิตติชัย สุธาสิโนบล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย, 2558
เลขเรียกLC929.3.T5 ก673 2558,294.307 ก673ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่อง / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม, 2559.
เลขเรียกBQ4570.S6 ก451 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 เรื่อง "วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมและการปกคร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 9 : 2550 : ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
เลขเรียกJQ 1745 ส14 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2552.
เลขเรียกBJ1528.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา