Found: 762  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกDS571 .ห36 ล.22,959.3 ห15 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ : รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ / โครงการจัด...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียกDS580.1 .จ74,904 บ115ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 ประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ / มุหเซ็น มุฮัมมัดศอและห เขียน ; ฮารูน หะยีหมะ แปล.
ชื่อผู้แต่งมุฮัมมัดศอและห, มุหเซ็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2546.
เลขเรียกDS119.7 ม75ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปีประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมบทความวิชาการของคณาจารย์ สาขาวิชาประว้ติศาสตร์ / วศิน ปัญญา...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
เลขเรียกLG395.ท9น47 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องจากความไม่เป็นเรื่อง = 50 Philosophy ideas you really need to know / เบน ดูเปร่ ; อู่ทอง ...
ชื่อผู้แต่งดูเปร่, เบน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกBD21 ด772,190 ด771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[การปฏิวัติของอีหร่าน, อิมามโคมัยนีย์และนิกายชีอะ] = The Tranian revolution, Imam Khomaini and Shi ...
ชื่อผู้แต่งมันซูวฺ นุอฺมานีย์, มูฮัมหมัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2531.
เลขเรียก294 ม 449 ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealthy / เขียน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548.
เลขเรียกRA776.5 ว63,WB890 ว615ฮ 2548,613 ว63ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISIS : เจาะลึกกองกำลังรัฐอิสลาม = ISIS : inside the army of terror / ไมเคิล ไวสส์ และฮัซซาน ฮัซซาน...
ชื่อผู้แต่งไวสส์, ไมเคิล
เลขเรียก303.625 ว987อ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISIS : เจาะลึกกองกำลังรัฐอิสลาม = ISIS : inside the army of terror / ไมเคิล ไวสส์, ฮัซซาน ฮัซซาน ; แ...
ชื่อผู้แต่งไวสส์, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียกHV6433.A785 ว-อ 2558,303.625 ว987อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISIS กับการเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลาง = Islamic state of Iraq and Greater Syris : case study / ผู้เ...
ชื่อผู้แต่งจิตราภรณ์ จิตรธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียก956.05 จ458อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIslamophobia : เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง / จรัญ มะลูลีม.
ชื่อผู้แต่งจรัญ มะลูลีม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียกBP166 จ-อ 2559,305.697 จ154อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณี พ.ร.บ.จัดรูป (ฮุบ) ที่วัด / ผู้รวบรวมเรียบเรียง, พระราชกวีและคณะ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก294.30134 ก153 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา