Found: 211  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 1 / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา เขียน.
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกKPT1270 ส723,344.01 ส34ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล. (เล่ม 2) / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา เขียน.
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช. อาร์. เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียกKPT1270 ส6ห 2553,344.01 ส344ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2519-20 ตุลาคม 2539 / เพ็ญศรี พุทธดิลก ... [...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2540.
เลขเรียกHD8700.575 ส473 2540,331.09593 ก218ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและประมวลคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลางและธรรมนิติ, 2531
เลขเรียก344.59301 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและประมวลคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับแรงงาน / [เรียบเรียงโดย หน่วยสวัสดิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2531.
เลขเรียกK ก118ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน / ไพบูลย์ เปียศิริ
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส (1989), 2560.
เลขเรียกKPT1263 พ979,344 พ979ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน : กอร์ปด้วย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 103), พระราชบัญญัติแรงง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2547
เลขเรียกK ร155คร,344.01 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน : แนวคิดและปัญหา / นิคม จันทรวิทุร
ชื่อผู้แต่งนิคม จันทรวิทุร 2468-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียกHD7942.5 น553,344.01 น553ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน : กอร์ปด้วย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 103) พระราชบัญญัติแรงงานส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539.
เลขเรียกKPT1264 1996 ก25 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานถามจริง-ตอบตรง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกKPT1326 ส63,344.01 ส723ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างควรทราบ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, [254-]
เลขเรียกK ก813กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกKPT 1270 ก58ก 2553,344.01 ก813กส 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545.
เลขเรียกK1705.4 ก7ก 2545,344.01 ก813กส 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกKPT 1270 ก58ก 2559,344.01 ก813ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา