Found: 1,657  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2559) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ [text]
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2559.
เลขเรียกKPT4720 ว559ส 2559,340.57 ว559ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรังปรุงใหม่ 2550/ วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกKPT 4720 ว559ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2543 / โดย Jurisprudence Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกK2110 ส647 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิสดาร / Jurisprudence Group ; โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, [2549?]
เลขเรียกKPT4720 ว62 2549,345.08 ว728ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2551 / เรียบเรียงโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2551.
เลขเรียกKPT4720.A28 ว232 2551,345.08 ส 531 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2538].
เลขเรียกJQ1746.Z71 ส657
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รายงานสรุปผลการสัมมนาผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ เรื่อง การเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์] / [ศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธีรพงษ์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกKQB700.31 . T5 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfographic ป.วิ.แพ่งและพยานแพ่ง เล่ม 1 : กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีสามัญในศาลชั้นต้น ฉบับ LawDD...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ ฤทธิธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2559
เลขเรียกKPT1710 ก281,343.07 ป111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInforaphic กระบวนการบังคับคดีแพ่ง / กฤษณ์ ฤทธิธรรม
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ ฤทธิธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561
เลขเรียก347.593 ก278ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องServices marketing : text, cases \& readings / Christopher H. Lovelock.
ชื่อผู้แต่งLovelock, Christopher h.
พิมพลักษณ์Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1984.
เลขเรียกHF5415.122 L6,658.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ "ภารกิจพิชิตสอบ" ภาค 2 : วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลาย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556
เลขเรียก347 ด919 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบข้อมูลและฎีกาสำคัญ "ภารกิจพิชิตสอบ". ภาค 2, วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [255-].
เลขเรียกKPT1710 ด915
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe lecture = ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย แพ่ง / The Success Group.
ชื่อผู้แต่งThe success group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักศร, 2555.
เลขเรียก347.05 ท244 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / The Suce...
ชื่อผู้แต่งThe Success Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีรภาส, 2556.
เลขเรียกKPT1710 ด919 2556 ล.2/2,346.02 ด85ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา