Found: 106  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2563
เลขเรียกKPT4720 ว67 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2558 ) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ text
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345.08 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1572 ว6ส 2562,346 ว559พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบสวนและการฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560.
เลขเรียกKPT4636 ธ2387 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิำากษาฎีกา-คำถามคำตอบ : พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ จักรรางกูร.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2530.
เลขเรียก347.593 พ697ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขว...
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือและแนะนำศึกษากฎหมายนครหลวง, 2527.
เลขเรียก347.023 พ441ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2548.
เลขเรียกK5412 ค394 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง: พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาควา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ์, 2529.
เลขเรียกKPT1610 ค394 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินคดี ในศาลแขวงและศาลคดีเด็กและเยาวชน / สมพร พรหมหิตาธร, ศรีนิดา พรหมหิตาธร
ชื่อผู้แต่งสมพร พรหมหิตาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติสยาม, [253?]
เลขเรียก347.593 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมคำพิพากษาฎีกาและตัวบท ชุด พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติสยาม, 2525.
เลขเรียกHV9096.T364 ป243
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออกกฎหมายจับ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยามิเล็นเนียม, 2552.
เลขเรียกKPT1572 พ642ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงแ...
ชื่อผู้แต่งไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2551] : (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร)
เลขเรียกKPT 1650 .A28 ท96 2551,347 ปล352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา