Found: 66  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2563
เลขเรียกKPT4720 ว67 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรังปรุงใหม่ 2550/ วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกKPT 4720 ว559ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2558 ) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ text
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345.08 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัว : กองแพทย์-โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย อาภรณ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
เลขเรียกKPT4720 ห111 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง95 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2535.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [2535].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1572 ว6ส 2562,346 ว559พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว อัจฉรียา ชูตินันทน์ [text]
ชื่อผู้แต่งอัจฉรียา ชูตินันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
เลขเรียกKPT4720 อ6ก 2551,345.081 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว / ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว.
เลขเรียกKPT4720 .ก25 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว / ปฏิกรณ์ คงพิพิธ
ชื่อผู้แต่งปฏิกรณ์ คงพิพิธ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลจังหวัดนนทบุรีฯ, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว แนวประยุกต์พร้อมตัวบทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / บุญเพราะ แสงเทียน.
ชื่อผู้แต่งบุญเพราะ แสงเทียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2546.
เลขเรียกKPT540 บ72,345.08 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเด็กเยาวชนและครอบครัว / สุพจน์ กู้มานะชัย text
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์ , 2557
เลขเรียก345.08 ส826ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา