Found: 6,667  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" : สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ / พนักงานส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547.
เลขเรียกKPT2764 ศ365,342.0664 ช232ศ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช : 15 สิงหาคม 2556 / ศาลปกครองนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งศาลปกครองนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีะรรมราช : ศาลปกครองนครศรีธรรมราช, 2548.
เลขเรียก342.0664 ศ275ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง [จุลสาร] / สำนักงานศาลปกครอง
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2555.
เลขเรียกKPT 1576 ห15 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2555.
เลขเรียกKPT2764 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกคอรง / สำนักงานศาลปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกKPT2764 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ศาลปกครอง
ชื่อผู้แต่งศาลปกครอง
เลขเรียก342.0664 ศป0001ค 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545].
เลขเรียก347.01 ศ275ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ศาลปกครอง 9 มีนาคม 2545 / ศาลปกครอง.
ชื่อผู้แต่งศาลปกครอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2545].
เลขเรียกJQ1748 ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ศาลปกครอง : 9 มีนาคม 2545 / ศาลปกครอง.
ชื่อผู้แต่งศาลปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาลปกครอง, 2545.
เลขเรียก342.0664 ศ365ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ศาลปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., [255-].
เลขเรียก347.9 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีศาลปกครอง / ศาลปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาลปกครอง, 2545.
เลขเรียกKL425 ห159 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีศาลปกครอง 9 มีนาคม 2545
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาลปกครอง, [2545?]
เลขเรียก342.0664 ห15 [2545?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีศาลปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาลปกครอง, 2545.
เลขเรียก342.06 ห1531 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก / ศาลปกครองพิษณุโลก [text]
ชื่อผู้แต่งศาลปกครองพิษณุโลก
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศาลปกครองพิษณุโลก, 2555.
เลขเรียกอ.ส. 347 ศ421ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา