Found: 203  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe effect of religious beliefs and practice of Buddhism on disability in office workers with chroni...
ชื่อผู้แต่งAnnop Sooksawat.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม / พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ).
ชื่อผู้แต่งพระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งทาน ทำหนึ่งได้ร้อย ทำร้อยได้ล้าน / พระธรรมวิสุทธิกวี.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิกวี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2552.
เลขเรียกBQ 4420.G6 พ336ก 2553,294.35699 พ17ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมลิขิต : ฉบับคู่มือเตือนสติ / ศีลปาโล.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี มหณรงค์ชัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อมรินทร์, 2548.
เลขเรียกBQ4435 ส842 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอยพระพุทธบาทและรอยพระพุทธหั...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ สุวิมลเจริญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 294.337836 จ432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกินเจเดือน 9 : ความเชื่อและการดูแลสุขภาพ / นัยนา เล็กสุธี.
ชื่อผู้แต่งนัยนา เล็กสุธี.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน / พิมพ์นภัส...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์นภัส จินดาวงค์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน = Persistenc...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์นภัส จินดาวงค์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBQ7805 .พ64 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญให้ท่านที่สมบูรณ์แบบ / พระเผด็จ ทัตตธีโว.
ชื่อผู้แต่งพระเผด็จ ทัตตชีโว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิพัทธ์, 2533.
เลขเรียกBQ4363 พ348ก 2537,294.32 พ348ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาในฐานะทุนทางสังคม วัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนชาย...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เงินดี
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 398.1 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อพระพุทธศาสนาและฤาษีของชาวกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร กรณีศึกษา หมู่บ้านสะเน่พ่...
ชื่อผู้แต่งภาวนีย์ บุญวรรณ
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกBQ4055 ภ474ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของศรัทธาในพระพุทธศาสนา / สโรชา คุณาธิปพงษ์ = An analytical study of the d...
ชื่อผู้แต่งสโรชา คุณาธิปพงษ์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก294.3 ส357ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงพุทธจริยศาสตร์เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนาข้าว ในจังหวัดพัทลุง = A...
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมจริง ทองด้วง.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกGT5899.R5 ส42 2546,390.4631 พ353ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องศรัทธากับการพิทักษ์พระพุทธศาสนา / เสียงหวาน พิริยพฤนต์
ชื่อผู้แต่งเสียงหวาน พิริยพฤนต์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกBQ4308 ส82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ / สุมน อมรวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2530.
เลขเรียกBQ4020 ส7 2530,370.114 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา