Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" / [จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2558
เลขเรียกDS578.3 จ73 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร : รายงานผลการสัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง ครั้งที่ 2 / ชิรวัฒน์ นิจเนตร, บรร...
ชื่อผู้แต่งรายงานผลการสัมมนาประวัติศาสตร์ : (ครั้งที่ 2 : 2543 : ภูเก็ต)
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : ภูเก็ต : องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2543.
เลขเรียกDS577.9 .ร64 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรกรรมบรรพบุรุษไทย / ศรณรงค์ ปิยะกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งศรณรงค์ ปิยะกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2531.
เลขเรียกDS570.2 ศ43,920 ศ138ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรชนพื้นถิ่นไทย / โสมชยา ธนังกุล.
ชื่อผู้แต่งโสมชยา ธนังกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกDS570.5 .ส94,959.3 ส989ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายพิชาน ดโนทัย ม.ว.ม., ป.ช., ต.จ.ว.
ชื่อผู้แต่งพิชาน ดโนทัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา