Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล / บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2543.
เลขเรียกTJ4 ห556ห,621 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง59 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล / บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2543.
เลขเรียกTJ4 ห556ก,621 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงความถูกต้องของระบบการวัดสำหรับเครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือน / ประมวล มาลารัตน์.
ชื่อผู้แต่งประมวล มาลารัตน์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก620.3 ป351ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและการควบคุม ชุดที่ 1 : รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสาร EC.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2555.
เลขเรียกTK7881.2 ก513,629.8 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน : การเฝ้าตรวจและการจัดการการบำรุงรักษา / ก่อเกียรติ บุญชูกุศล, สมศักดิ์...
ชื่อผู้แต่งก่อเกียรติ บุญชูกุศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.
เลขเรียกQA935 ก52,620.1 ก19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดระดับน้ำ= Design and development precision level/ สุพรรษา เลี่ยงตระกูลช...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา เลี่ยงตระกูลชัย.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลงฟูริเยร์และการประยุกต์= Fourier transform and application / สมชาย จิตะพันธ์กุล
ชื่อผู้แต่งสมชาย จิตะพันธ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกQA403.5 ส239,515.7 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีงานวัดละเอียด (กรรมวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร) = Selection, indicat...
ชื่อผู้แต่งชวาท, วลาดิเมีย วี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2530.
เลขเรียกTJ243 ช292,681.7 พ295ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีงานวัดละเอียด : กรรมวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร = Selection indicati...
ชื่อผู้แต่งชูวาสท์, แวลดีมีร์ วี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ การส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2530.
เลขเรียก620.001 ช682ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบวัดคุมนิรภัยในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต / ทวิช ชูเมือง.
ชื่อผู้แต่งทวิช ชูเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกTS156.8 ท56,621.381 ท17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบไฟฟ้ากำลังและคำนวณหาค่ากระแสลัดวงจร / สุรัตน์ นันตะสุคนธ์.
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ นันตะสุคนธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2551.
เลขเรียกTK1001 ส74,621.3 ส857ร ล. 2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมการวัดละเอียด / บุญพริ้ง สุขสบาย, วชิระ มีทอง
ชื่อผู้แต่งบุญพริ้ง สุขสบาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างตำรา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [254?]
เลขเรียกT50 บ516,620.0028 บ43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกTA165 ส282 2544,681.2 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2535.
เลขเรียกTA165 ส282ห 2535,681.2 ส168ห6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา