Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล / บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2543.
เลขเรียกTJ4 ห556ห,621 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง59 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล / บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2543.
เลขเรียกTJ4 ห556ก,621 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้พีแอลซี (ขั้นกลาง) / อนุชา หิรัญวัฒน์, นฤพนธ์ พนากุลชัยวิทย์ และ...
ชื่อผู้แต่งอนุชา หิรัญวัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : หจก. ธนินชัด, 2551.
เลขเรียกTJ213 อ187,629.8 อ187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดและวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ เหลือรัก.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองเพื่อศึกษาการวัดคุณลักษณะทางการสั่นสะเทือนของเสาภายใต้แรงภายนอกไม่คงตัว = Experiment study t...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ธาดา แซ่เตีย.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายเชิงตัวเลขสำหรับจุดศูนย์กลางความดันของแพนอากาศที่มุมปะทะต่างๆ โดยใช้วิธีพาเนลวอร์เท็กที่มีคว...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ กลิ่นจรูญ.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา พรหมเนรมิต
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง / กีรติ ชยะกุลคีรี
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก621.3 ก695ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดฟลักซ์การแผ่รังสีความร้อนชนิดวัสดุพรุน / ทศวรรษ ผจญจิตร, ศราวุฒ สำปันโน และเทพร...
ชื่อผู้แต่งทศวรรษ ผจญจิตร
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2559
เลขเรียกปพ 620.1 ท239ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดการค่าการสูญเสียในท่อ / ปรัชญา จารวัฒน์, อนันต์ เจริญวงค์ และมนตรี แสงภักดี
ชื่อผู้แต่งปรัชญา จารวัฒน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2533
เลขเรียกปพ 620.1 ป431ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล / โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
ชื่อผู้แต่งโชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ ผู้แต่ง
เลขเรียกTK7878 .ช933 2561,681.2 ช813ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดอุณหภูมิในดินและใช้ความชื้นควบคุมการให้น้ำแบบพ่นหมอกด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ / นรชัย เมืองไทย, ม...
ชื่อผู้แต่งนรชัย เมืองไทย
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2534
เลขเรียกปพ 620.1 น215ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน : การเฝ้าตรวจและการจัดการการบำรุงรักษา / ก่อเกียรติ บุญชูกุศล, สมศักดิ์...
ชื่อผู้แต่งก่อเกียรติ บุญชูกุศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.
เลขเรียกQA935 ก52,620.1 ก19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา