Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInternet for industrial engineering / โดย เอกวรพล บวรนิรัตติศัย, ยุทธพงษ์ มูลเสนา, วรินทร์ เกียรติน...
ชื่อผู้แต่งเอกวรพล บวรนิรัตติศัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWebsite for industrial engineering / โดย วราวุธ ภักดีวุธ, วัชรพงษ์ คำแสน, ศักดิ์ชัย พันธุ์ออน
ชื่อผู้แต่งวราวุธ ภักดีวุธ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนงานตามระบบประกันคุณภาพแบบอิเล็คทรอนิกส์ / วรรณกร ตันติญาติยานนท์ = Electronic based quality a...
ชื่อผู้แต่งวรรณกร ตันติญาติยานนท์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านบริการสอบเทียบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบการเงินด้วยโปรแกรม Miceosoft Acces...
ชื่อผู้แต่งประภาภรณ์ ถนัดงาน.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูลติดตามการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ = Data...
ชื่อผู้แต่งธีรารัตน์ บรรเลง
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกQA76.9.D3 ธ686ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อบกพร่องในแผนก Vehicle Inspection ด้วยโปรแกรม Micros...
ชื่อผู้แต่งนริณญา สรรพวงศ์.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ = Database system fo...
ชื่อผู้แต่งชลินันท์ เศวตพันธ์
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกLB2324 ช255ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม / สิทธิวรรษ แท่นทอง, ทรงพล ขาวเกิด และฉลา...
ชื่อผู้แต่งสิทธิวรรษ แท่นทอง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2544
เลขเรียกปพ 670.42 ส723ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลคณะวิชาเทคนิคการผลิต / ธีระพงศ์ อนุรักษ์ชาติ, พิชัย เกียรติทัศน์ และวสันต์ ...
ชื่อผู้แต่งธีระพงศ์ อนุรักษ์ชาติ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2538
เลขเรียกปพ 629.7 ธ666ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ณรงค์เดช ตระกูลเลิศยศ, วรทัต แสนสนุก แล...
ชื่อผู้แต่งณรงค์เดช ตระกูลเลิศยศ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2540
เลขเรียกปพ 629.7 ณ219ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์มาตรฐานของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ปี / จิรวัฒน์ โลพันดุง, ภา...
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ โลพันดุง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2542
เลขเรียกปพ 629.7 จ512ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลอาคารและโรงงานของคณะวิชาเทคนิคการผลิต / ทองสุข พันเพชร์, เรืองวิทย์ เคนบุปผา และว...
ชื่อผู้แต่งทองสุข พันเพชร์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2538
เลขเรียกปพ 670.42 ท317ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเก็บข้อมูลการผลิตโดยใช้ระบบฐานข้อมูล: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนโครงเบาะรถยนต์ = Database Ma...
ชื่อผู้แต่งนพมาศ ม่วงสุข.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเก็บฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาเขตภาคตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งสมัคร อร่ามรุ่งเรือง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2542
เลขเรียกปพ 629.7 ส291ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลในห้องทดสอบ บริษัท เอนไก ไทย จำกัด = Improvement of Data Collection...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ ระดาสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2546.
เลขเรียกปพ 250035 ส781ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา