Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2507-2542 : 35 ปี งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งานบริการวิชาการและวิจัย, [2542]
เลขเรียกZ5816.ข285วศ ส647 2507-42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbstract collection : เอกสารรวบรวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่าง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551: ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก016 ก27อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHIgh-light : รวบรวมรายชื่อห้องปฏิบัติการวิจัยและผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ / [คณะผู้จัดทำ อรุณี ห...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกLG395.T5.จ682วศ ฮ975
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHigh-light : รวบรวมรายชื่อห้องปฏิบัติการวิจัยและผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ / จัดทำโดย สถาบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2537].
เลขเรียกZ5851 ฮ974 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISD 2006 Technology and Innovation for Sustainable Development Conference 25-26 January 2006 : Abstr...
ชื่อผู้แต่งTechnology and innovation for sustainable development (2006 : Khon kaen university)
พิมพลักษณ์Khon Kaen : Faculty of Engineering, Khon Kaen University, 2005.
เลขเรียก016.62 ท591อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องProceedings fo RSU Research Conference 2009 [computer file] : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรังสิต การประชุมวิชาการ (2555 : มหาวิทยาลัยรังสิต)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต ; 2555.
เลขเรียกZ5055.T35 ม246 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องProceedings fo RSU Research Conference 2013 [computer file] : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรังสิต การประชุมวิชาการ (2556 : มหาวิทยาลัยรังสิต)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต ; 2556.
เลขเรียกZ5055.T35 ม246 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of researches and porjects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, Oct...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียกQ180 พ94 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, Jan...
พิมพลักษณ์กรุเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียก016.0014 พ967 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of researches and projects, Thammasat university research and consultancy institute, Jan...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียก016 พ87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, Jan...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558?].
เลขเรียก016.0014 พ967 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, Jan...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of researches and projects, Thammasat University research and consultancy institute, oct...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียก016.0014 พ967
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of RSU Research Conference 2011 : วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรังสิต. การประชุมวิชาการ (2554 : มหาวิทยาลัยรังสิต)
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2554.
เลขเรียกQ179.92 ม246รส 2554,016.378 ก481พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of RSU Nationational research conference 2015 [electronic resource] : เอกสารประกอบการป...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต (2558 : มหาวิทยาลัยรังสิต).
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา