Found: 160  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHN700.55.A8 ส755 2548,303.484 ส 869 พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal change 5 / วรากรณ์ สามโกเศศ
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562
เลขเรียกHM831 ว296ก 2562,303.4 ว296ก 2562 ล.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal change. 7 / วรากรณ์ สามโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563 [2020]
เลขเรียกHM831 .ว462 2563 ล. 7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe next 100 years : จะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี : พยากรณ์โลกวันนี้ถึงปี 2100 / George Friedman ; เกรีย...
ชื่อผู้แต่งฟรีดแมน, จอร์ช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2553
เลขเรียกJZ1305 ฟ138,327 ฟ47จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe next decade เราจะอยู่ ณ จุดใด ในทศวรรษหน้า / George friedman
ชื่อผู้แต่งฟรีดแมน, จอร์ซ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย, 2555
เลขเรียกD863 ฟ46 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo de yan bian = จง กว๋อ เตอ เหยี่ยนเปี้ยน / Jin Zhong.
ชื่อผู้แต่งJin, Zhong.
พิมพลักษณ์Xiang Gang : Kai fang za zhi she, 1994.
เลขเรียกDS779.2 J56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง / วรวุฒิ สุภาพ = The cultural transmissio...
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ สุภาพ
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกGN358 .ว45 2546EB
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะลาภิวัฒน์ = Galalization / ไสว บุญมา, นภาพร ลิมป์ปิยากร ; บรรณาธิการ อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา
ชื่อผู้แต่งไสว บุญมา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โอ้พระเจ้าพับลิชชิ่ง, [2550]
เลขเรียกHM831 ส996,303.4 ส97ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะลาภิวัฒน์ = Galalization / เขียนโดย ไสว บุญมา, นภาพร ลิมป์ปิยากร
ชื่อผู้แต่งไสว บุญมา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โอ้เจ้าพระยา, 2550.
เลขเรียก303.4 ส 998 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะลาภิวัตน์ / ไสว บุญมา และนภาพร ลิมป์ปิยากร
ชื่อผู้แต่งไสว บุญมา, 2488-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ้มายก้อด, 2556.
เลขเรียกHN59.2 ส996 2556,303.4 ส996ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา" / จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกHM831 .ม56 2554
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา" / จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกHM 831 ม246ก 2554,อ 301 จ235
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา