Found: 916  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2559) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ [text]
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2559.
เลขเรียกKPT4720 ว559ส 2559,340.57 ว559ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHandbook ภาพขั้นตอนวิแพ่ง : ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยภาพ : ประกอบด้วย ภาพประกอบขั้นตอนดำเนิ...
ชื่อผู้แต่งศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, 2522-
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2562] [2019]
เลขเรียกKPT1710 .ศ646 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfographic ป.วิ .แพ่งและพยานแพ่ง เล่ม 1 : กฤษณ์ ฤทธิธรรม [text] กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีสา...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ ฤทธิธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2560.
เลขเรียกKPT1734 ป111 2560,347.07 ก281อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfographic ป.วิ.แพ่งและพยานแพ่ง เล่ม 1 : กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีสามัญในศาลชั้นต้น ฉบับ LawDD...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ ฤทธิธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2559
เลขเรียกKPT1710 ก281,343.07 ป111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfographic ป.วิแพ่ง เล่ม 2 (เรื่องสำคัญ ในกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่ง) ฉบับ LawDD กฤษณ์ ฤทธิธรรม, ...
ชื่อผู้แต่งนริศรา ทุมมา, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอเอ็มอาร์ อินโนเวชั่น 2561
เลขเรียก347.05 ก198อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInforaphic กระบวนการบังคับคดีแพ่ง / กฤษณ์ ฤทธิธรรม
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ ฤทธิธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561
เลขเรียก347.593 ก278ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhotoshop 7 tips and techniques เล่มที่ 2 สุธน สกลสินสง่าพงศ์
ชื่อผู้แต่งสุธน สกลสินสง่าพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะไลบรารี, 2546.
เลขเรียกT385 ส786,006.68 ส782ฟ 21
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ / The Justice Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2553.
เลขเรียกKPT 68 ด59 2553,340.09593 ด915
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภาค 1 / รวบรวมโดย The Justice Group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2555?]
เลขเรียกKPT4610 อ623 2555,346 ด5911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย : วิ.แพ่ง / The Success Group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556
เลขเรียก346.07 ล515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / The Suce...
ชื่อผู้แต่งThe Success Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีรภาส, 2556.
เลขเรียกKPT1710 ด919 2556 ล.2/2,346.02 ด85ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย : แพ่ง / รวบรวมโดย The Success Group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2555?]
เลขเรียก346.01 ล515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe think tank คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง / The justice group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2553.
เลขเรียกKPT1710 ท376,347.07 ด 877 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Think tank คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง ภาค 1 (บททั่วไป) / The Justice Group ผู้รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีรภาส [จัดจำหน่าย], 2553.
เลขเรียกKPT 1710 ด59 2553,347 ด912 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา