Found: 298  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา / [บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, ปารณิศร สิทธิดำรง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.
เลขเรียกLB1044.6.T5 ร399,371.3331 ร399 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / [บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์, พร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.
เลขเรียกLB1044.87 ร399,371.33 ร399 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ส6 2547,371.3358 ส 603 ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ส727 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศู นย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ป629 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2547?].
เลขเรียก371.335 ส603ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ = 10th Anniversary ETV / [คณะผู้จัดทำ, ธีร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, [2544?].
เลขเรียก371.3358 ส727 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / [คณะผู้จัดทำ, ธีรชัย รังสิกุล ... [และคนอื่น ๆ]].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, [2544?].
เลขเรียกLB1044.8 ส734 2544,371.3358 ส734 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / คณะผู้จัดทำ ธีรชัย รังสิกุล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2546?].
เลขเรียก371.335 ส 683 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / โทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. โทรทัศน์เพื่อการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2547?]
เลขเรียก384.55 ศ615 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / [มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ].
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ], 2536.
เลขเรียกLG395.ท9ศ4 ส635
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการดำเนินงานวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยรังสิต = The operation process of Rangsit University''s commu...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ หลักกำจร, 2507-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกสทช. 2554 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2554.
เลขเรียกHE8390.55 ก333,384.54 ค121ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกระจายเสียงเพื่อการศึกษา / โดย สุวรรณี แสงมหาชัย, ภัทรินทร์ ดิสสระ.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี แสงมหาชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527.
เลขเรียกLB1044.5 ส7ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทางวิทยุและไปรษณีย์ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2519-2529.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2529.
เลขเรียก354.593 ศธ1104ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา