Found: 270  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส" : ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล [เรื่อง] "ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส" (2553 : ภูเก็ต)
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบัน, 2555
เลขเรียกส.ร. 577.63 ก27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ = 100 things you should know about explorers / แดน นอร์ท เรื่อง ...
ชื่อผู้แต่งนอร์ท, แดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกPZ7.N67 ร54,910.92 น19ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก333.952 จ 826 ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สรรพสาส์น วิชาการ, [2547]
เลขเรียก333.952 จ492ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ, 2536.
เลขเรียก551.46 ย318
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เนติกุล, 2537.
เลขเรียกQL121 .บ4171,590.742593 บ417ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา / สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2537.
เลขเรียกQH541.5.S3 ว587ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 25-.
เลขเรียก378.101 ว578ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง<25=ยี่สิบห้า> ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งบูรพา, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538
เลขเรียก590.742 บ417ย 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการตกตะกอนและคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของน้ำผิวหน้า ณ บริเวณชายฝั่งบ้านแหลมผักเบี...
ชื่อผู้แต่งอนุกรณ์ บุตรสันติ์
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกQH541.5.C65 อ37 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มโดยบึงประดิษฐ์ประยุกต์ : รายงานการวิจัย / พัฒนา ภูลเปี่ยม.
ชื่อผู้แต่งพัฒนา ภูลเปี่ยม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.
เลขเรียก628.357 พ532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชา...
ชื่อผู้แต่งชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก593.4 ช617ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชา...
ชื่อผู้แต่งชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก593.4 ช617ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา