Found: 824  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 3 : 2550 : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
เลขเรียกZ5816.น267 ก475 2550,ว 001.4 ม246พ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 4 : 2551 : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2551]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 4 : 2551 : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : สถาบัน, [2551]
เลขเรียกZ5816.น267 ก475 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อวิถึชีวิตที่ยั่งยืน" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การประชุมวิชาการประจำปี (2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2552
เลขเรียกZ5055.T7C45 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประเด็นอุบัติใหม่ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" : การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 6 : 2550 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550.
เลขเรียกQ101 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย = 1 Century of Science and the role of Thailand / [จัดทำโดย มูลน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.
เลขเรียกQ175.5 ห159,509.593 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน : 24 มีนาคม 2532 / กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2532.
เลขเรียกQ179.9 ว187ส 2532,354.4 ว587ส 2532 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี มูลนิธิโทเรฯ พ.ศ. 2537-2546 / มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : มูลนิธิ, 2547.
เลขเรียกQ180.T5 ส728 2547,500 ท861ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อาชีพแห่งอนาคต / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารคลังสมอง, 2532.
เลขเรียก331.702 ช 471 ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ, 2536.
เลขเรียกS523 ม56,607.593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเท...
ชื่อผู้แต่งนฤมล กาญจนทัต, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินททร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2536
เลขเรียก602 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่งประดิษฐ์ จาก 100 นักคิด คนสำคัญของโลก / วทันยา วรสิริ, บรรณาธิการเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก926 ห531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก : ความเป็นมาของอุปกรณ์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา = The 100 greatest inventions ...
ชื่อผู้แต่งพิลบิน, ทอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2549.
เลขเรียก608 พ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ทศวรรษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสาหลักแห่งวิทยาศาสตร์ของชาติ / [บรรณาธิการ ลดา พันธ์สุขุมธนา]
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [2554]
เลขเรียกQ9 ว587ก [2554],660.06
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี วทพ. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ / กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2534.
เลขเรียกQ9 ว587 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา